Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1634 (2018-2019)
Innlevert: 15.05.2019
Sendt: 16.05.2019
Til behandling

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): I RNB står det:

"Som følgje av forsinkingane i planprosessen er behovet for pengar til Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss i år redusert med om lag 625 millionar kroner frå løyvinga på 1 016 millionar kroner i statsbudsjettet for 2019".

Betyr dette at sjansene for å starte byggearbeidene på Ringeriksbanen i 2021 nå minsker i forhold til oppstart i 2022, og hva vil statsråden gjøre for at 2021 skal bli byggestart?

Begrunnelse

På regjeringas statsbudsjett nettside står det:

"RNB i dag, 14.5.19:
Framleis mogleg med anleggsstart på Ringeriksbanen i 2021/22
På grunn av revidering av reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss etter ei ny, avgrensa høyringsrunde, har planprosessen tatt noko lengre tid enn det som tidlegare har vore lagt til grunn for fellesprosjektet.
Som følgje av forseinkingane i planprosessen er behovet for pengar til Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss i år redusert med om lag 625 millionar kroner frå løyvinga på 1 016 millionar kroner i statsbudsjettet for 2019. I tillegg til omdisponeringane til vedlikehald, støtteordning for gods og framskunda investeringar, foreslår regjeringa å bruke 114 av dei 625 millionar kronene på å framskunde planlegging av andre jernbaneinvesteringar.
- Ringeriksbanen har høg prioritet for regjeringa og prosjektet får framleis dei midlane dei treng i 2019. Når strekninga mellom Sandvika og Hønefoss står ferdig, vil togtilbodet mellom Oslo og Ringerike og vidare til Bergen bli mykje betre enn i dag, med nær ein time kortare reisetid og mange fleire avgangar. Sjølv om planprosessen er litt forseinka, vil det ikkje påverke moglegheita for anleggsstart på Ringeriksbanen i 2021/2022, seier samferdselsminister Jon Georg Dale».

Mange på Ringerike stiller seg nå spørsmålet om dette får følger for framdriften og når det blir byggestart.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Svaret er ennå ikke tilgjengelig