Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1835 (2018-2019)
Innlevert: 12.06.2019
Sendt: 12.06.2019
Besvart: 17.06.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Hva vil statsråden gjøre for å følge opp resultatene fra prøveordningen med stemmerett for 16-åringer?

Begrunnelse

Flere kommuner i landet har hatt prøveordning med stemmerett for 16 åringer ved kommune- og fylkestingsvalg. Flere ungdomsorganisasjoner og partier ønsker å fortsette med dette, noen mener det burde bli en permanent ordning.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Forsøk med nedsatt stemmerett for 16-åringer ble gjennomført i 20 kommuner i 2011 og 20 kommuner i 2015. Forsøkene er evaluert av et forskerteam med forskere fra Institutt for samfunnsforskning og Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen. Evalueringen viser at valgdeltakelsen blant 16- og 17- åringene lå nær opp mot den generelle valgdeltakelsen i befolkningen både i 2011 og 2015. Evalueringen avdekket også at det å få stemmerett i tidligere alder ikke har noen effekt på om man bruker stemmeretten ved senere valg. Det ble imidlertid valgt inn flere unge kommunestyrerepresentanter i forsøkskommunene, særlig fordi partiene i disse kommunene sørget for å nominere unge kandidater høyt oppe på listeforslagene. Evalueringen viser også at det er liten tilslutning i befolkningen til forslaget om nedsatt stemmerettsalder.

På bakgrunn av erfaringene fra de to forsøkene, ønsker regjeringen å beholde nåværende stemmerettsalder. Jeg mener også at det bør være samsvar mellom myndighetsalder og stemmerettsalder.

Jeg vil gjøre representanten oppmerksom på at regjeringen har nedsatt et valglovutvalg, som skal utarbeide forslag til ny valglov. Utvalget skal se på alle deler av valgordningen, herunder regler for stemmerett, og skal levere sin utredning innen 31. mai 2020. På bakgrunn av denne utredningen vil det fremmes forslag til ny valglov for behandling i Stortinget.