Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1933 (2018-2019)
Innlevert: 21.06.2019
Sendt: 21.06.2019
Besvart: 04.07.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Kan statsråden redegjøre for hvor mye hvert enkelt vaktområde mottar i tilskudd i dag, sammenlignet med hva kommunene innenfor de samme vaktområdene vil motta i rammeoverføringene i 2020?

Begrunnelse

Det bes om en tabelloversikt som sammenligner tilskuddene hvert vaktområde mottar i dag sammenlignet med hva kommunen vil motta av tilskudd i 2020.
Tilskudd til veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid er i forbindelse med behandling av kommuneproposisjonen for 2020 vedtatt innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. I innstillingen skriver regjeringspartiene at ordningen skal fordeles etter landbrukskriteriet. Omleggingen vil neppe være treffsikker da det likestiller husdyrbruk og andre bruk, bla. kornprodusenter.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Når øremerkede midler hvert år innlemmes i rammetilskuddet til kommunene, må det foretas en vurdering av hvordan midlene skal fordeles i inntektssystemet. I denne vurderingen vil det neppe være mulig å treffe presis samme fordeling som hvert enkelt av de øremerkede tilskuddene hadde. Ved innlemming av flere tilskudd hvert år, vil det imidlertid over tid bli en tilfredsstillende fordeling når vi ser utgiftsbehovene for flere sektorer i sammenheng.

Tilskuddet til klinisk veterinærvakt utenom arbeidstid innlemmes i rammetilskuddet til kommunene fra 2020. Kommunene har en plikt til å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, herunder klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.

Rammefinansiering er hovedprinsippet for finansiering av kommunesektoren, og dette står særlig sterkt når oppgaven også er lovpålagt.

I utgiftsutjevningen for kommunene er det i dag et eget landbrukskriterium, som omfordeler midler til landbrukssektoren mellom kommunene. Grunnlagstallene for en fordeling etter landbrukskriteriet i 2020 er foreløpig ikke klare, så departementet kan ikke per nå si noe om hvordan denne fordelingen vil være i 2020. Det er heller ikke tatt endelig stilling til om midlene til veterinærvakt skal fordeles etter dagens landbruksnøkkel, eller etter en tilsvarende løsning.

Midlene vil bli lagt inn i rammetilskuddet fra og med 2020, og regjeringen vil komme tilbake til fordelingen mellom kommunene i statsbudsjettet for 2020. På nåværende tidspunkt er det derfor ikke mulig å gi en oversikt over hvor mye kommunene innenfor de enkelte vaktområdene vil motta i rammeoverføringen i 2020.

Kommunene vil fortsatt ha en plikt til å sørge for tilfredsstillende tilgang til veterinær, også utenfor arbeidstid, selv om midlene nå innlemmes i rammetilskuddet til kommunene. Jeg har tillit til at kommunene er opptatt av å sørge for et godt veterinærvakttilbud for sin kommune, og at kommunene tar dette ansvaret uavhengig av om midlene gis som et øremerket tilskudd eller som rammetilskudd.