Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1934 (2018-2019)
Innlevert: 21.06.2019
Sendt: 21.06.2019
Besvart: 28.06.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Hvem har sikringsansvaret for nedlagte gruver, og hvilke ressurser er tilgjengelig for å åpne opp slike områder for publikum?

Begrunnelse

Gruvene på Ytterøy i Levanger kommune ble sikret i 1986, i Bergmesterens regi.
Stiftelsen Ytterøy Bygdetun ønsker å bidra til at historien om virksomheten i det gamle gruveområdet ivaretas både hva gjelder bevaring av materielle spor etter drift og formidling av historie om virksomheten i «Berghaugen», en gruvevirksomhet som på det meste engasjerte rundt 500 ansatte gruvearbeidere og en kort periode behersket 25% av verdensmarkedet for svovel.
Ved henvendelse til Direktoratet for Mineralforvaltning fremstår det uklart hvor ansvaret for sikring og tilgjengeliggjøring av gruveområder i formidlingsøyemed ligger.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Sikring av gruver der driften er avviklet er i utgangspunktet tiltakshavers ansvar. I de tilfeller der tiltakshaver for eksempel er et avviklet selskap og der det ikke kan stilles krav til tiltakshaver, er grunneier i de fleste tilfeller nærmest til å være ansvarlig for å gjennomføre eventuelle nødvendige tiltak.

Direktoratet for mineralforvaltning har en årlig bevilgning til sikrings- og miljøtiltak som benyttes til sikring av farlige gruvehull der det tidligere har vært utvinning av statens mineraler og der staten er eier av grunn eller gruverom eller der det ikke er andre som med rimelighet kan pålegges sikring. Direktoratet for mineralforvaltnings budsjettpost 30, sikrings- og miljøtiltak var i 2019 på 6,998 mill. kroner. Det er Direktoratet for mineralforvaltning som vurderer om det er nødvendig og aktuelt å gjennomføre tiltak etter nedlagte gruver etter en konkret vurdering i hver enkelt sak. Direktoratet for mineralforvaltning har de siste årene prioritert tiltak for nedlagte uttak av statens mineraler der staten v/Nærings- og fiskeridepartementet har et juridisk ansvar, og tilfeller der det kan være akutt fare for liv og helse og det ikke er andre som kan gjennomføre sikringstiltak. Bergmesteren gjennomførte sikringstiltak på Ytterøy i 1986, og Direktoratet for mineralforvaltning gjennomførte en sikringsbefaring i 2006.

Levanger kommune har i oktober 2018 vært i kontakt med Direktoratet for mineralforvaltning om mulige konsekvenser for kommunen som grunneier av åpning av gruvene på Ytterøy for allmenheten. Direktoratet har påpekt at det er mulige miljømessige og sikkerhetsmessige utfordringer knyttet til åpning av nedlagte gruver.

Nærings- og fiskeridepartementet er eier av enkelte gruveeiendommer som hjemfalt til staten etter avslutning av drift i henhold til industrikonsesjonsloven som trådte i kraft i 1917. Ordningen med hjemfall av bergverk der det har vært utvinning av statens mineraler ble avviklet i 1990. Driften på Ytterøy ble igangsatt og avsluttet før industrikonsesjonsloven trådte i kraft, og ble derfor ikke omfattet av hjemfallsordningen. Direktoratet for mineralforvaltning leier etter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet ut enkelte av statens gruveeiendommer til museumsformål. Eiendommene leies ut vederlagsfritt, men museene er selv ansvarlige for og må bekoste og gjennomføre nødvendige sikringstiltak.

Det gis årlig støtte over statsbudsjettet til flere museer som forvalter industri- og bergverkshistorie. Det er mange kulturminner i Norge på industri- og bergverksområdet. Noen av de viktigste og best bevarte kulturminnene har blitt bevart gjennom etablering av egne museer. Bergverksmuseene i Norge har etablert Bergverksnettverket, som har 21 medlemmer med kompetanse og erfaring knyttet til forvaltning av kulturminner på bergverksområdet.

Regjeringen la 13. juni i år frem en strategi for kultur og reiseliv – Noreg som attraktiv kulturdestinasjon. I strategien omtales mulighetene for bruk av kulturminner i reiselivssammenheng og ulike virkemidler for å legge til rette for prosjekter som kan bidra til slik bruk av kulturminner. Flere av virkemidlene har også bredere formål. Det er for øvrig fylkeskommunen som har det regionale ansvaret for museer og kulturminnevern.

Hvorvidt det er forsvarlig å åpne gruvene på Ytterøy er en faglig vurdering. Dersom det skal vurderes å åpne gruvene på Ytterøy for allmenheten, kan det derfor være aktuelt å ha dialog med Direktoratet for mineralforvaltning om spørsmål knyttet til sikkerhet ved en eventuell gjenåpning. Sikringsarbeider knyttet til åpning av nedlagte gruver for allmenheten ligger imidlertid utenfor formålet for direktoratets bevilgning til sikrings- og miljøtiltak. For eventuelle spørsmål om miljø og forurensning er Miljødirektoratet riktig adressat. Dersom gruvene på Ytterøy åpnes, vil den som åpner gruvene, selv ha ansvaret for gjennomføring av nødvendige miljø- og sikringstiltak.