Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2007 (2018-2019)
Innlevert: 30.06.2019
Sendt: 01.07.2019
Besvart: 08.07.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Spørsmål

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp): Ser samferdselsministeren det samme behovet for gang- og sykkelveg på strekningen Kviteseid - Kvitsund på RV 41 som de berørte, og vil han i arbeidet med ny NTP sørge for oppdatert informasjon, som ny dokumentasjon av hvor mange kjøretøy som kjører daglig på strekningen og vurdering av om ikke det går an å bygge gang- og sykkelvegen mye billigere enn det man først har anslått?

Begrunnelse

Trafikksikkerheten for myke trafikanter er svært dårlig mange steder langs Rv 41 i Telemark. Da småbarnsfedre nylig aksjonerte for å få fokus på den farlige vegstrekningen mellom Kviteseid og Kvitsund ved å gå fram og tilbake med barnevogn en hel dag, oppdaget de at det er langt større trafikk langs veistrekningen enn det Statens vegvesen la til grunn da de foreslo å prioritere gang- og sykkelveg her under arbeidet med forrige NTP. NRK Telemark lagde ulike innslag om aksjonen og den farlige strekningen 8.6.19.
Strekningen er ferdselsåren mellom kommunesentrumet i Kviteseid og Kvitsund Gymnas med et internat hvor det bor ca. 170 elever. Det er også en rekke boliger med bl.a. småbarnsfamilier langs strekningen, som er smal og med svært smale vegskuldre. Dette er en stor utfordring for myke trafikanter da det også ferdes en del tungtransport langs denne strekningen.
Ny NTP er under arbeid og det er viktig for alle som bor langs med eller kjører strekningen Kviteseid-Kvitsund på RV 41 at samferdselsministeren og samferdselsdepartementet er oppmerksomme i det arbeidet på at det haster å få på plass gang- og sykkelveg der. At det ikke må skje en alvorlig ulykke før storsamfunnet gir dem den tryggheten når de forflytter seg langs strekningen, som de trenger.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Etablering av gang- og sykkelveg på strekninga vart vurdert i samband med Statens vegvesens handlingsprogram for 2018-2023. Ein fann da at det berre var mogeleg å prioritere belysning på strekninga innafor dei økonomiske rammene til programområda. Midlane til dette vart satt av i statsbudsjettet for 2019. Kvitseid kommune har vore i kontakt med Statens vegvesen Region sør for å sjå på moglegheitene for å samordne ei planlagt utskifting av vannledningar på strekninga. Det vart i desember 2018 heldt eit møte mellom partane for å vurdere etablering av gang- og sykkelveg med breidde på 1,5 meter. I dette møtet konkluderte partane med at det ikkje var mogeleg å få til ei løysing med de midlane som var til rådigheit.

Som representanten er kjent med arbeidar Samferdselsdepartementet med ein revisjon av Nasjonal transportplan som skal gjelde for perioden 2022-2033. Denne vil leggje rammene for hovudprioriteringane i åra framover, også innanfor programområdetiltak. Eksakt kva for tiltak som skal prioriterast, til dømes av gang- og sykkelveger, vil etter planen ikkje gå fram av meldinga. Det var heller ikkje tilfellet for gjeldande NTP. Oppfølginga vil skje gjennom dei årlege budsjetta, og eg legg opp til at Statens vegvesen skal ha fridom til å prioritere tiltaka slik at vi får effektiv ressursbruk og størst mogleg effekt på dei transportpolitiske måla.

Statens vegvesen er godt kjent med situasjonen på rv. 41, og eg har tillit til at dei vurderer dette konkret i sitt arbeid med innspel til meldinga og seinare når den skal følgjast opp.