Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2062 (2018-2019)
Innlevert: 09.08.2019
Sendt: 09.08.2019
Besvart: 16.08.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): NLF og fagnettsteder kan nå melde at en endring i kontrollinstruksen om kabotasje fra Samferdselsdepartementet. Her står det bl.a.: «Det er ikke forbud mot å fylle ut fraktbrev manuelt eller oppdatere dokumentet manuelt f.eks. i forbindelse med skifte av trekkvogn.»
Ser statsråden at dette åpner for mer juks og smutthull i lovverket og enda vanskeligere jobb for kontrollørene, og har han selv gått god for disse endringene/fortolkningene av regelverket?

Begrunnelse

Administrerende direktør i NLF, Geir Arne Moe kommenterer saken slik på sine nettsider:

"Ved utførelse av kabotasje er det helt sentralt at man kan fremlegge tydelig dokumentasjon på at oppdragene er lovlige. I de reviderte retningslinjene som nå er sendt ut, åpnes det for at sjåfører selv kan fylle ut og endre fraktbrev, noe som i praksis betyr at manipulasjon av dokumentasjon nå blir tillatt. Da sier det seg selv at reglene ikke lenger lar seg håndheve"

SV og transportorganisasjonene har mange ganger påpekt viktigheten av å tydeliggjøre regelverket knyttet til dokumentasjon av kabotasjekjøring, for å komme ulovlig kabotasje til livs. Men i stedet har man her gått i helt motsatt regning. Det har nå i praksis legitimert ulovlig kabotasje.
Instruksen åpner for at man kan skifte trekkvogner underveis i oppdraget.
Man tillater også at sjåførene selv fabrikkerer dokumentasjon etter eget forgodtbefinnende.

"Dette strider åpenbart med Samferdselsdepartementets rundskriv fra 2013, samt gjeldende EU-forordning", sier Mo. Jeg vil si meg enig i dette, og det er viktig å få et avklarende svar fra statsråden på hans holdning til saken.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Statens vegvesen er delegert myndigheit til å utføre trafikkontroller etter regler gitt i lov- og forskrift og i tråd med retningslinjer gitt av departementet. Statens vegvesens trafikkontrollinstruks er eit dokument som vert utarbeidd av Statens vegvesen for å sikre likebehandling i kontrollverksemda og for å vere ei rettleiing for kontrollørane i praktiseringa av regelverket. Dokumentet nyttast internt i Statens vegvesen.

Statens vegvesen opplyser at det ikkje er gjort endringar i trafikkontrollinstruksen for korleis kontroll av kabotasje skal gjennomførast. Instruksen bygger på lov og forskrift og på dei føringane som det er gjort greie for i Samferdselsdepartementets rundskriv frå 2013. For å avklare forhold som har vore uklare, og sikre at retningslinjene er i samsvar med gjeldande rett, er det gjort nokre mindre presiseringar i vedlegget til instruksen. Det følgjer ikkje av forordning 1072/2009 om at det er forbode å fylle ut eller oppdatere fraktbrev manuelt. Statens vegvesen kan då ikkje i instruks operere med strengare krav i Noreg enn det som står i EU-reglane.

Ved kabotasje er det likevel heilt sentralt at ein kan leggje fram tydeleg dokumentasjon på at oppdraga er lovlege. Fraktbrev skal utskrivast før transporten startar og følgje transporten fram til godset blir levert. Det er krav til at fraktbrevet skal innehalde dei opplysningane som er lista opp i rådsforordning 1072/2009 og i rundskrivet frå Samferdselsdepartementet. Her står det mellom anna at fraktbrevet skal vere signert av sendar og fraktførar. Det er dermed ikkje rett at sjåføren sjølv står fritt til å fylle ut fraktbrevet.

Eg kan òg nemne at det i EU-systemet vert arbeidd med eit forslag om innføring av elektroniske fraktbrev. Eit av vilkåra er at bruk av elektronisk fraktbrev skal vere frivillig. Bakgrunnen for dette er at fraktbrev er ein avtale mellom sendar, transportør og mottakar. Styresmaktene er ikkje part i den avtalen.

For transportører som inngår avtale med t.d. Tolletaten og/eller Statens vegvesen om å sende elektronisk informasjon (t.d. elektroniske fraktbrev) vil det verte vurdert om dei skal få moglegheit for forenkla eller hurtig handtering i kontrollsamanheng.

Eg er oppteken av rett kontroll og seriøsitet i transportbransjen, og vil halde fram arbeidet med å finne løysingar som bidreg til like konkurransevilkår for alle transportørar.