Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:2133 (2018-2019)
Innlevert: 21.08.2019
Sendt: 21.08.2019
Besvart: 05.09.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Hvordan mener statsråden at bruk av NOAHs nære samarbeidspartner Bergfald Miljørådgivere, som er innleid for å gi det faglige underlaget til ekspertutvalg og miljødirektoratet om mulig deponi i Brevik, vil påvirke tilliten til direktoratets og ekspertutvalget sine råd og kan statsråden garantere at han ikke vil overkjøre lokaldemokratiet i deponisaken basert på slike råd?

Begrunnelse

Dalen gruver, som ligger i Porsgrunn kommune, er av Norsk Avfallshåndtering AS (“NOAH”) foreslått som nytt deponi for farlig uorganisk avfall som erstatning for NOHAs deponi på Langøya. Porsgrunn bystyre har sagt nei til dette, men regjering vil rett etter valget vurdere å overkjøre denne beslutningen. Regjeringen avventer et ekspertutvalg som de opprettet. Kommunen har blitt gjort kjent med at Bergfald Miljørådgivere AS har fått i oppdrag å bistå ekspertutvalgets sekretariat og har enkelte spørsmål i den
forbindelse.

Bergfald Miljørådgivere inngikk 27.april 2018 et prosjektsamarbeid med NOAH knyttet til NOAHs planer om fremtidig behandling av uorganisk farlig avfall.

Det er flere private aktører i avfallsmarkedet. Disse benytter ulike teknologiske metoder og anbefaler ulike lokaliteter for et eventuelt nytt deponi. Ettersom ekspertutvalget bl.a. skal vurdere ulike teknologiske

Behandlings metoder og mulige lokaliteter for nytt deponi, vil utvalgets vurderinger potensielt ha stor økonomisk betydning for NOAH og deres samarbeidspartnere.


Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: I vurderingen av hvordan å sikre Norge fremtidig behandlingskapasitet for farlig avfall har jeg vært opptatt av å få økt kunnskap om muligheten for å redusere mengden farlig avfall og øke ressursutnyttelsen. Regjeringen nedsatte i vår et bredt sammensatt utvalg som har som mandat å vurdere mulighetene for økt ressursutnyttelse av farlig avfall ved bruk av ny/alternativ teknologi og nye løsninger. De skal også vurdere mengden farlig avfall som vil trenge en deponiløsning fremover, både på kort og lang sikt, og hvordan en løsning kan sikres. Ekspertutvalget har frist til 1. november med å levere sitt arbeid til Klima- og miljødepartementet.Det er et viktig premiss at ekspertutvalget for farlig avfall skal være selvstendig i sitt arbeid.

Miljødirektoratet fikk i april i år oppdrag av Klima- og miljødepartementet om å etablere et sekretariatet for ekspertutvalget for farlig avfall. Det ble gitt anledning til å hente inn ekstern kompetanse til arbeidet.Sekretariatet er underlagt utvalget. Det er derfor ikke naturlig for meg å vurdere habilitet i denne saken.