Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2242 (2018-2019)
Innlevert: 03.09.2019
Sendt: 04.09.2019
Besvart: 11.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Utbedring av Drammen stasjon er del av statens Inter-City-satsing og krever at (deler av) dagens bybru, hovedåre for kollektiv, gange og sykkel mellom Strømsø og Bragernes, rives. Før Buskerudbypakke 2 (BB2)falt, var det enighet om å bygge ny bru. Uten BB2 står nå mange statlige og lokale prosjekter uten finansiering. Bystyret ønsker billigere løsninger. BaneNor sier nei til ny vurdering av bybrua og krever at kommunen betaler for prosjektkostnader. Kan og vil statsråden bidra med penger til å finne gode alternative løsninger?

Begrunnelse

BB2, byvekstavtale for Buskerudbyen, var framforhandlet for å løse de samferdselsutfordringene vårt område står overfor. Vi skal oppfylle regjeringens nullvekstmål. Det krever økt satsing på kollektivtrafikk og utbygging av et gang- og sykkelveinett. Regjeringen har selv i NTP lagt inn en forutsetning om 50 pst. lokal bomfinansiering av statlige riksveiprosjekter, som E-134 og ny Holmenbru. Det er ingen svar så langt på hvordan regjeringen nå skal løse manglende finansiering av disse prosjektene. E-134 tilfredsstiller ikke EUs krav til tunnelsikkerhet. Holmenbrua lever på midlertidig dispensasjon.

BB2 hadde svar på disse utfordringene, men er falt, etter lokalt påtrykk fra regjeringspartiene, H og Frp. Lokale representanter for H og Frp har vist til tette kontakter med regjeringen som garantister for at fallet av BB2 ikke får konsekvenser lokalt, annet enn at ulike prosjekter må nedskaleres til "knekkebrød med geitost" - i stedet for hva? Høye smørbrød? Og hva betyr det, egentlig?

Med fallet av BB2 står mange prosjekter uten finansiering, både statlige og lokale, herunder også tilfart til nytt sykehus på Brakerøya, som mangler 150 mill. kr. før sykehuset kan tas i bruk. Drammen kommune kommer ikke utenom å ta en gjennomgang av hvilke prosjekter vi kan finansiere selv, og hvordan vi nå må prioritere. Hva er viktigst?

Kan vi i stedet for å bygge ny bru til 0,5 mrd. klare oss med oppgradering av dagens bru? Det krever at vi kun river den delen av brua som i dag hindrer BaneNors prosjekt for Drammen stasjon og lager en midlertidig rampe. BaneNor hevder at det vil forsinke og fordyre deres prosjekt for Inter-City og krever at Drammen kommune betaler for dette. De antyder tresifret millionbeløp, temmelig upresist (100 mill. - 900 mill.?).De har heller ikke villet si hvor stor andel av en evt. ny bru de er villige til å betale, bare sagt at de skal dekke 1/3 av "strekningen".

Frp i regjering har sagt at de er imot bompenger, men likevel lagt det inn i sine budsjetter. I Drammen er det nå ikke lenger aktuelt med bompenger, etter påtrykk fra H og Frp. Samferdselsministeren er antakelig fornøyd med det, men hvilke løsninger er det da på de lokale utfordringene for å nå regjeringens mål om nullvekst?

Flertallet i Drammen, Med Ap og MDG i førersetet, men også med støtte fra Frp, vil se på billigere løsninger for ny bru - oppgradering av eksisterende bybru for ny levetid på 20-30 år, med riving kun av den delen som står i veien for BaneNors prosjekt. BaneNor har varslet at dette vil bety utsettelse av hele Inter-City-prosjektet på Østlandet, og samtidig varslet krav til Drammen kommune på flere hundre millioner for å betale for penger nedlagt i gjeldende prosjekt, samt varslet store forsinkelser på Inter-City-satsingen.

Lokal enighet om BB2 har, som følge av aktivitet fra de to største regjeringspartiene, H og Frp, også opp mot sentrale myndigheter, satt Drammen i en situasjon der alt av samferdselsprosjekter må starte fra schratch. Det er derfor rimelig å anta at Frp-samferdselsministeren nå har et svar på hvordan han kan og vil bidra til å sikre framdrift i prosjektet på Drammen stasjon, uten at det går på bekostning av nødvendige prosjekter for å nå regjeringens eget mål om nullvekst i biltrafikken.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Bane NOR skal, som ein del av InterCity-utbygginga, bygga nytt dobbeltspor gjennom Drammen. I den samanhengen skal det byggast ny jernbanetrasé under Bybrua i Drammen. Det er stilt krav til at sporområdet på Drammen stasjon skal hevast 40 cm for å ivareta flaumkrav frå NVE. I tillegg er det naudsynt å auka avstanden mellom kontaktleidning (KL) og underkant av bru med 50 cm. Til saman må difor opninga mellom sporet slik det er i dag og underkant av brua aukast med 90 cm. I ein tidleg fase var planen å slanka konstruksjonen på eksisterande bru i området over spor med dei naudsynte 90 cm.

Bane NOR har tatt til etterretning at vedtaket om å bygga ny bybru frå 25. september 2018 inntil vidare er stilt «i bero». Slik føretaket forstår dette vedtaket er det på noverande tidspunkt ikkje fleirtal for å gå vidare med planlegging av å bygga ny bru i Drammen. Bane NOR har på den bakgrunn vedteke å stansa arbeidet med å prosjektera ny bybru, med dei konsekvensar det har.

Ettersom eg forstår, har Drammen kommune no bestemt seg for å gjennomføra eit ekstraordinært bystyremøte innan 8. oktober, der denne saka vil bli gjenstand for ei ny vurdering. Bane NOR vil venta med å ta ei endeleg avgjerd om kva for eit alternativ som vil leggast til grunn i den vidare prosjekteringa til etter det ekstraordinære bystyremøtet.