Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2263 (2018-2019)
Innlevert: 06.09.2019
Sendt: 06.09.2019
Besvart: 11.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): Statsråden svarte meg på et spørsmål 17.12.18 om framdriften for oppfølging av stortingets vedtak 20.12.17 om en miljøbonus for Kystruten at en måtte bruke "tilstrekkeleg tid til å gjere ei forsvarleg vurdering av føresetnadane, slik at ein unngår å setje dei inngåtte avtalane eller vedtaket frå ESA i fare. Endeleg avklaring vil kome når desse vurderingane er gjorde".
Når det ennå ikke er noen ordning på plass, snart to år seinere, vil mange kalle dette tenering. Når vil statsråden legge fram et forslag?

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Som eg viste til i svaret mitt frå 4. januar 2019 er regjeringa oppteken av at det skal vere eit godt sjøtransporttilbod mellom Bergen og Kirkenes. For å sikre betre luftkvalitet og lågare klimagassutslipp langs kysten er det i dei nye avtalane som gjeld frå 2021 for fyrste gong stilt klima- og miljøkrav til leverandørane av tenesta.Departementet har gjort ei grundig vurdering knytt til moglegheita for gjennomføring av miljøbonus for kystruta Bergen - Kirkenes, og vil redegjøre for dette i budsjettproposisjonen for 2020.