Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:2273 (2018-2019)
Innlevert: 12.09.2019
Sendt: 12.09.2019
Besvart: 20.09.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): En eldre bjørnebinne med melk i spenene ble nylig skutt under lisensjakt i Engerdal kommune i Hedmark.En må regne med at denne binna hadde unger med seg da den ble skutt. I tidligere vedtak om lisensfelleing fra Miljødirektoratet ble det eksplisitt unntatt binner med unger. Kjenner statsråden til dette forholdet, og har det i nevnte tilfelle skjedd en glipp eller er det som følge av en endret politikk fra myndighetenes og statsrådens side?

Begrunnelse

En eldre reproduktiv bjørnebinne med melk i spenene ble nylig skutt under lisensjakt på bjørn i Engerdal kommune, ikke langt fra Gutulia Nasjonalpark. Det var trolig denne som et tidligere år ble fotografert med unger. Dette er den første reproduktive binna som er skutt ved i Hedmark siden 1800-tallet.

Det kan derfor se ut til at myndighetene gjennom årets lisensjakt i Hedmark for første gang siden fredningen av bjørn i Norge i 1973 har gjort det lovlig å skyte bjørnefamilier, inklusivt å skyte binner fra unger.

Verken i Fylkesmannens forarbeid eller Rovviltnemndas vedtak finner jeg noe forbud mot å skyte familiegrupper av bjørn eller å skyte en binne fra sine unger. Dersom noe er oversett, er det fint å få beskjed om det. I Miljødirektoratets vedtak om lisensjakt på bjørn i 2017 står det eksplisitt at slik felling er forbudt under punkt 2F, særlige vilkår:

A. Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturmangfoldloven der vernebestemmelsene
åpner for dette eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon.
B. Fellingsperioden er 21. august til og med 15. oktober.
C. Forsøk på felling kan bare skje i perioden fra 1 time før soloppgang til 2 timer før solnedgang.
D. Lisensfelling av brunbjørn krever grunneiers tillatelse.
E. Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt, med unntak av løs, på drevet halsende hund.
F. Binne med unge(r), samt hennes unger (uansett alder) er unntatt fra lisensfellingen.
G. Lisensfelling på brunbjørn etter dette vedtak kan ikke drives som åtejakt. Et åte defineres som
animalsk eller vegetabilsk materiale eller annet som er utplassert eller på annen måte tilordnet
med hensikt å lokke til seg vilt.
H. Felling eller forsøk på felling skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen og Statens naturoppsyn.
Jeger skal fremvise felt dyr for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking
av biologisk materiale, og jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra Statens
naturoppsyn, politiet eller Fylkesmannen.
I. Miljødirektoratet kan til enhver tid stanse lisensfellingen eller endre fastsatt kvote dersom nye
bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det, eller vilkårene A-H over
ikke overholdes.

Så vidt jeg har erfart har det ikke engang innenfor beiteprioriterte områder gitt skadefellingstillatelse av binne med avkom.

Det er på denne bakgrunn av stor interesse om det nå er endret politikk på dette området slik at binner nå kan skytes fra ungene sine - eller om det her har skjedd en glipp.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Den aktuelle binna (hunnbjørnen), som representanten Nævra viser til, ble felt under lisensfelling av bjørn vedtatt av rovviltnemnda i Hedmark (region 5). Rovviltnemndas vedtak ble ikke påklaget, og vedtaket har av den grunn ikke vært til klagebehandling i Klima- og miljødepartementet.

Det følger av rovviltnemndas vedtak at Fylkesmannen i Innlandet, i samråd med nemndsleder, kan avslutte lisensfellinga i området der det forekommer binner, dersom det under lisensfelling blir felt ei binne. Den 1. september ble det felt ei binne i Engerdal kommune. Fylkesmannen endret, med virkning fra 3. september, lisensfellingsområdet slik at det ikke lenger er lisensfelling av bjørn i Engerdal kommune.

Jeg er opptatt av at vi skal ha en høy dyreetisk standard i all forvaltning av rovvilt. Dette er noe rovviltforvaltningen legger vekt på i alle vurderinger, blant annet knyttet til lengde på fellingsperioder, hvilke individer som kan jaktes/felles og hvilke metoder for avliving som kan benyttes.

Det at ei voksen lakterende binne blir felt kan innebære at hun har eller har hatt unger. Samtidig vet vi ikke med sikkerhet om denne binna fremdeles gikk sammen med ungene sine, eller alderen på ungene. Fylkesmannen har i denne saken innhentet faglige råd fra forskere og Statens naturoppsyn for å avgjøre om det bør iverksettes tiltak for å finne og avlive eventuelle bjørneunger. Vurderingen er imidlertid at man på dette tidspunktet tror det er sannsynlig at ungene kan overleve uten mora, og slike tiltak er derfor ikke iverksatt.

Normalt er det, slik representanten Nævra beskriver, et vilkår ved lisensfelling av bjørn at binner med unger er unntatt fra felling. Rovviltnemnda i Hedmark satte ikke et slikt vilkår i årets vedtak om lisensfelling av bjørn. Jeg vil vurdere om det skal gis tydeligere føringer om at binner med unger unntas fra lisensfelling for å unngå lignende situasjoner i framtiden.