Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:128 (2019-2020)
Innlevert: 22.10.2019
Sendt: 22.10.2019
Besvart: 29.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Hva vil arbeidsministeren gjøre for å forhindre slike klare omgåelser av dagens regelverk som beskrevet i begrunnelsen?

Begrunnelse

I Trondheim legger firmaet Søbstad AS stein på torvet, på oppdrag av kommunen. Firmaet oppgir på sin nettside at deres fagområder er «anleggsgartner, graving, vann, avløp, grunn og betong». Steinleggingen utføres av arbeidere som er innleid fra bemanningsforetak. Søbstad AS har ikke tariffavtale, og har dermed ikke rett til å leie inn arbeidskraft etter arbeidsmiljølovens §14-12-2. Firmaet begrunner innleien med 14.12.1 og at det er arbeid av midlertidig karakter da steinlegging er et område hvor de ikke har egen kompetanse. En slik fortolkning av reglene vil føre til en massiv omgåelse ved at virksomheter kan benytte innleie til alt arbeid hvor de ikke har egenproduksjon.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Det er bred enighet om at faste, direkte ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Høy grad av innleie kan ha flere utfordringer, både for arbeidstakerne, for bransjene det gjelder og for arbeidsmarkedet generelt. Fra januar i år ble derfor vilkårene for innleie strammet inn. Samtidig ble det gitt nye regler særlig rettet mot bemanningsbransjen som stiller krav til forutsigbarhet for arbeidsomfang og når arbeid skal utføres.Jeg kan ikke gå inn i vurderinger knyttet til den konkrete saken som nevnes i begrunnelsen for spørsmålet. På generell basis vil jeg imidlertid understreke at det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at det drives lovlig, ryddig og seriøst. Offentlige virksomheter, herunder kommuner, bør videre både som arbeidsgivere og innkjøpere av varer og tjenester gå foran i arbeidet med å sikre et trygt og seriøst arbeidsliv..Lovens hovedregel er at løpende, ordinære arbeidsoppgaver skal løses av arbeidstakere som er fast og direkte ansatt. I noen tilfeller er innleie lovlig, blant annet dersom arbeidet er "av midlertidig karakter", jf. arbeidsmiljøloven § 14-12 første ledd. Hvorvidt dette vilkåret er oppfylt, må vurderes konkret. Arbeidsmiljølovens bestemmelse forutsetter at arbeidsgivers behov for arbeidskraft er tidsbegrenset, dvs. at det ikke foreligger et permanent arbeidskraftsbehov.Vi har etter mitt syn et godt og balansert regelverk. Samtidig er det viktig å sikre at reglene overholdes. For å redusere omfanget av ulovlig innleie og sikre ryddige forhold i bemanningsbransjen, sendte Arbeids- og sosialdepartementet et forslag på høring i juni i år. Forslaget innebærer at Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med, og gi pålegg og reaksjoner for, brudd på innleie- og likebehandlingsreglene. Det kan for eksempel bety at virksomheter som ikke oppfyller pålegg om å stanse ulovlig innleie, risikerer tvangsmulkt. Arbeidsgivere som grovt eller gjentakende bryter bestemmelsene vil også kunne risikere overtredelsesgebyr. Arbeidstilsynet har lang erfaring med å vurdere ulike former for omgåelser av regelverket. Departementet arbeider nå med oppfølgingen av forslaget.Regjeringen har dessuten satt ned et partssammensatt utvalg for å gå gjennom de utfordringer vi ser når det gjelder endringer i bruken av tilknytningsformer i arbeidslivet, herunder også om innleie.