Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:134 (2019-2020)
Innlevert: 22.10.2019
Sendt: 23.10.2019
Besvart: 30.10.2019 av helseministeren Bent Høie

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Samlokalisering av nødmeldeetatene viser positive gevinster.
Foreligger det på nåværende tidspunkt, eller er det planlagt i nær framtid, et prosjektmandat i HSØ som vil omhandle antall AMK sentraler, vil helseministeren anbefale at samlokalisering av 110, 112 og 113 skjer i Agder og at AMK sentralen innplasseres i den planlagte samlokaliserte nødmeldeetaten. innen 2023?

Begrunnelse

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt sin sluttrapport fra desember 2014 fremhevet en rekke positive virkninger av å samlokalisere nødmeldeetatene. Samlokaliseringen av brann- og redningsvesenets nødmeldesentraler ble besluttet av Stortinget gjennom behandling av nærpolitireformen i Innstilling 306 (2014 - 2015).
I dokumentet "Beslutning om administrasjons-steder i nye politidistrikter" fra Politidirektoratet av 16.12. 2015 er det fattet beslutning om at 112 og 110 i Agder skal slås sammen og at man skal tilrettelegge for samlokalisering av AMK sentralen gjennom dette.
Arbeidet med samlokalisering er satt i gang i forbindelse med nytt politihus i Kristiansand som etter planen skal stå ferdig i 2023. SSHF er invitert av politiet til å samlokalisere AMK i politi- og branntjenestens planlagte nødmeldesentral.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse Sør-Øst RHF har bedt om en kommentar fra Sørlandet sykehus HF til stortingsrepresentantens spørsmål om eventuell samlokalisering av alle nødmeldeetatene i forbindelse med nytt politihus i Kristiansand. Helseforetaket viser til at nødmeldingssentralene for politi og brann skal samlokaliseres i Agder politidistrikts nye politihus, men at det foreløpig ikke er besluttet hvor i Kristiansand dette politihuset skal lokaliseres. Administrerende direktør ved Sørlandet sykehus HF, og foretaksledelsen for øvrig, er godt kjent med prosessen så langt. Helseforetaket opplyser at en beslutning om eventuell samlokalisering følger politiets fremdrift med tanke på anskaffelse av nytt politihus. Tentativt betyr det innen februar/ mars 2020.

Ansvaret for å etablere og drifte AMK-sentralene er en del av de regionale helseforetakenes sørge for-ansvar, og de regionale helseforetakene må selv vurdere hva som er hensiktsmessig organisering av AMK-sentralene i sine helseforetak. Når det gjelder mulig samlokalisering av nødetatene framgikk det av Stortingsproposisjon 61 LS (2014 – 2015) og Innst. 306 S. (2014 – 2015) om Nærpolitireformen at samlokaliserte operasjonssentraler for politi og brann klargjøres slik at helsetjenestens AMKsentraler også kan plasseres samme sted. Videre ble det vist til at Helse- og omsorgsdepartementet gjennomfører en utredning for optimal organisering av den akuttmedisinske nødmeldingstjenesten.

Utredningen om organisering av AMK-sentralene ble lagt frem i 2016, og gir de regionale helseforetakene et grunnlag for å fatte beslutninger om fremtidig organisering av tjenesten, herunder eventuell samlokalisering med politi og brann. Samlokalisering med andre nødetater må være frivillig og bygge på lokale initiativ for å høste erfaringer.

Helse Sør-Øst RHF viser til at prehospitale tjenester står foran en betydelig oppdragsvekst og store investeringer i IKT. Neste generasjon nødnett er under planlegging. Kravene til robuste fagmiljø med spesialisert kompetanse øker og sårbare systemer må ha tilstrekkelig redundans/reserveløsninger. Helse Sør-Øst RHF opplyser at de planlegger en gjennomgang av organiseringen av prehospitale tjenester (AMK og pasientreiseområdet) og de behovene og utfordringene tjenesten har.