Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:156 (2019-2020)
Innlevert: 24.10.2019
Sendt: 25.10.2019
Besvart: 01.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Er det statsrådens oppfatning at en forskrift som trer i kraft ikke skal følges fra første dag?

Begrunnelse

I Dokument 15:57 (2019-2020) (Skriftlig spørsmål fra Jorid Juliussen Nordmelan til klima- og miljøministeren) velger statsråden å overse det faktum at stillingsbehovet Trøndelag fylkeskommune har beregnet er gjort med grunnlag i Riksantikvarens kompetanse- og bemanningsmal. Behovet gjelder fra 1. januar 2020.

Statsråden forsvarer i sitt svar den svært dårlige økonomiske kompenseringen fylkene får med at de "i en overgangsperiode [vil] være avhengig av veiledning og oppfølging fra Riksantikvaren. Dette er årsaken til at reduksjonen hos Riksantikvaren skjer gradvis over tre år."

Dette må forstås slik at statsråden mener forskriften som trer i kraft 1. Januar neste år ikke skal gjelde fra dag én likevel.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Det er lagt opp til at forskriften som ble vedtatt 15.2.2019 vil tre i kraft 1.1.2020. Fra samme dato overtar også fylkeskommunene Riksantikvarens myndighet til å behandle oppgavene som overføres i medhold av forskriften. Riksantikvaren har derved ikke lenger denne myndigheten. Svaret er derfor at forskriften skal følges fra det tidspunktet den trer i kraft.

Som nevnt i mitt svar av 18.10.2019 på spørsmål nr. 157, vil Riksantikvaren måtte følge opp fylkeskommunene i en overgangsperiode. Ved en slik oppgaveoverføring vil det også være behov for mer støtte i den første perioden. Som en forberedelse til overføringen utarbeider Riksantikvaren for eksempel ca. 40 veiledere til bruk i fylkeskommunene.

Riksantikvaren har også etablert en overgangsordning for behandling av saker i forbindelse med oppgaveoverføringen 1.1.2020. Dette handler bl.a. om hvilken myndighet som skal behandle saker som kommer inn før årsskiftet i 2019, men hvor fristen for behandling er i 2020.

Et unntak fra oppgaveføringen pr. 1.1.2020 er tilskuddsordningene. Disse er heller ikke en del av forskriften som hjemler oppgaveoverføringene.

Fylkeskommunenes nye rolle i tilskuddsforvaltningen vil først tre i kraft for søknader som sendes inn i løpet av i 2020, men som gjelder for budsjettåret 2021.