Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:170 (2019-2020)
Innlevert: 25.10.2019
Sendt: 28.10.2019
Besvart: 31.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Det vises til statsrådens svar i dokument nr. 15:39 (2019-2020) 10.10.2019.
Mener statsråden med formuleringen «Regjeringen vil i tråd med praksis legge frem eventuelle forslag til endringer i domstolstrukturen for Stortinget» at eventuelle endringer i domstolstrukturen skal vedtas av Stortinget eller at Stortinget kun skal orienteres om hva regjeringen vil gjøre?

Begrunnelse

Statsråden svarer følgende i dok. nr. 15:39 (2019-2020):

«Etter domstolloven § 22 ligger myndigheten til å vedta endringer i rettskretser til Kongen i statsråd. Det har likevel vært praksis å forelegge endringer i domstolstrukturen for Stortinget, selv om regjeringen formelt har kompetanse til å treffe beslutninger om dette selv, jf. Ot. prp. nr. 44 (2000-2001) side 82. Regjeringen vil i tråd med praksis legge frem eventuelle forslag til endringer i domstolstrukturen for Stortinget. Regjeringen har foreløpig ikke tatt stilling til hvordan forslagene i NOU 2019: 17 skal følges opp.»

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Etter domstolloven § 22 ligger myndigheten til å vedta endringer i rettskretser til Kongen i statsråd. Selv om regjeringen har den formelle kompetansen til å treffe beslutninger om dette selv, har det vært praksis å forelegge endringer for Stortinget, jf. Ot.prp. nr. 44 (2000–2001) side 82. Mindre endringer har blitt forelagt for Stortinget gjennom Prop. 1 S, mens større endringer har blitt lagt frem som en egen sak, jf. St.meld. nr. 23 (2000–2001).

Regjeringen har ikke tatt stilling til hvordan NOU 2019: 17 Domstolstruktur skal følges opp. Det er derfor for tidlig å si noe om på hvilken måte eventuelle endringer vil bli lagt frem for Stortinget.