Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:220 (2019-2020)
Innlevert: 04.11.2019
Sendt: 05.11.2019
Besvart: 12.11.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Urfolkslederen Paulo Paulino Guajajara ble sist fredag drept av illegale tømmerhoggere i Brasil. Paulo Paulino var skogvokter for Guajajara- territoriet TI Arariboia. Human Rights Watch (HRW) kom nylig med en rapport som viser at det har vært 28 drap, fire drapsforsøk og 40 tilfeller av drapstrusler tilknyttet regnskogen siden 2015.
Hva gjør den norske regjeringen ovenfor Brasil og andre regnskogland i lys av de forferdelige handlingene?

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine M. Eriksen Søreide: Drapet på den brasilianske urfolkslederen Paulo Paulino Guajajara er dypt bekymringsfullt. Brasilianske myndigheter har varslet at de vil etterforske saken og bringe de ansvarlige for retten. Fra norsk side forventer vi at dette blir gjort.

Det har lenge vært knyttet høy risiko til miljø- og urfolksengasjement i en rekke land, herunder i Brasil. Global Witness og Human Rights Watch rapporterer om stadig flere drap på urfolksledere og miljøaktivister i landet. Dette er en urovekkende utvikling.

FNs høykommissær for menneskerettigheter har gitt uttrykk for bekymring for at landryddere, gruvearbeidere og hogstselskaper i økende grad invaderer urfolksterritorier og statlig eid skog, med dramatiske konsekvenser for urbefolkningen. Norske myndigheter deler høykommissærens bekymring og følger utviklingen nøye gjennom vår ambassade i Brasilia.

Vi har løpende dialog med brasilianske myndigheter og andre regnskogland om disse problemstillingene. Samtlige av Norges anbefalinger til Brasil i forrige landhøring i FNs menneskerettighetsråd i 2017, omhandlet menneskerettighetsforkjempere og urfolks situasjon og rettigheter, herunder myndighetenes ansvar for å beskytte urfolk mot trusler, angrep og tvangsflytting. Regjeringen forventer at Brasil etterlever internasjonale og nasjonale forpliktelser på dette området.

Støtte til urfolk er en sentral komponent i Norges internasjonale klima- og skogsamarbeid. Gjennom å styrke urfolks landrettigheter beskytter vi også regnskogen. Norge har derfor i en årrekke støttet urfolks- og miljøorganisasjoner i Brasil og andre regnskogland.

I mars i år fikk Norge støtte fra alle land i FNs menneskerettighetsråd til den første resolusjonen om menneskerettighetsforsvarere som jobber med miljøspørsmål. Resolusjonen anerkjenner menneskerettighetsforsvareres viktige rolle i å forsvare miljøet og bidra til bærekraftige, åpne og demokratiske samfunn.

Annet hvert år vedtar FNs generalforsamling en resolusjon om menneskerettighetsforsvarere. Norge er tilrettelegger for de pågående forhandlingene og jobber nå for å samle bredest mulig støtte til resolusjonen. Resolusjonen handler om å sikre menneskerettighetsforsvarere gode og trygge arbeidsvilkår og styrke deres beskyttelse. Vårt klare budskap er at drap, trusler og vold mot menneskerettighetsforsvarere ikke må gå ustraffet i nasjonale rettsvesener. Samtlige land må sørge for at menneskerettighetsforsvarere får den beskyttelsen de trenger. Dette er budskap vi vil fortsette å fremme både bilateralt og multilateralt.