Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:259 (2019-2020)
Innlevert: 08.11.2019
Sendt: 08.11.2019
Besvart: 18.11.2019 av helseminister Bent Høie

Mona Fagerås (SV)

Spørsmål

Mona Fagerås (SV): Er helseministeren kjent med bekymringen fra Leppe- og ganespalteforeningen i Norge knyttet til behandlingstilbudet ved Rikshospitalet, hvis så ikke er tilfelle vil ministeren undersøke om det medfører riktighet at barna tilknyttet dette behandlingstilbudet ikke får det behandlingstilbudet de er forespeilet, og hvilke tiltak vil ministeren sette i verk for å sikre at disse barna får det behandlingstilbudet de trenger?

Begrunnelse

Årlig fødes det 100-120 barn med en form for leppe-/ganespalte i Norge. Leppe-kjeve ganespalte (LKG) er en av de vanligste medfødte misdannelsene. Det finnes ulike variasjoner av spalte.
Behandlingsløpet er langt og følger barnet gjennom hele oppveksten;
-Leppespalten lukkes ved 3 måneders alder, ganespalten lukkes ved 1 års alderen og det transplanteres bein fra hofta til kjevespalten i 8-13 års-alderen. I tillegg til dette må mange av barna ha en svelgelappoperasjon i 5-6 års alderen, der svelget forlenges. Videre følger en eller flere kosmetiske korrigeringer, tannreguleringer, taletrening og ørekontroller. Her kan det være store variasjoner på antall inngrep og oppfølging.
Behandlingen er heller ikke uten komplikasjoner.
En spalte gjennom leppe, kjeve og/eller gane kan påvirke ansiktsveksten, tann- og bittforhold, hørsel, tale mm. Spalteteamene er derfor satt sammen av fagpersoner på sitt felt som ivaretar behandlingen fra barnet er født og til det er ferdig behandlet ved omkring 21 års alder.
I dag er behandlingen sentralisert i to spalteteam, et på Haukeland Universitetssykehus og et på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Dette er et flerregionalt behandlingstilbud.
Her møter barna og ungdommene plastikkirurg, kjeveortoped, psykolog, logoped og øre/nese/hals lege – i et finstemt og individuelt behandlingsopplegg koordinert av teamene.
Nå uttrykker lederen i Leppe-ganespalteforeningen i Norge, på foreningens nettsider, stor bekymring for en gruppe av disse barna. Foreningens leder mener barna som er tilknyttet "Osloteamet" ikke får det behandlingsløpet slik de er forespeilet. Bekymringen er knyttet til at helseforetak OUS Rikshospitalet over tid ikke fulgt opp ansvaret de har gjennom spesialisthelsetjenestetilbudet. Slik at de barna som tilhører Osloteamet og trenger kjeveortopedi er påført en bekymring og en behandlingsbyrde.
Helseforetaket har ansvaret for å rekruttere og gjennomføre opplæring av spesialister i kjeveortopedi til spalteteamet. Dette for å sikre at Osloteamet til enhver tid har 2-3 kjeveortopeder som behandler, samt 1-2 under opplæring i spaltebehandling. Nå er situasjonen den at Osloteamet står uten faste fulltidsspesialister i kjeveortopedi. Siden behandlingen startet på 50-tallet har situasjonen visstnok aldri vært så kritisk.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse- og omsorgsdepartementet har det siste året hatt kontakt med Leppe- og ganespalteforeningen om behandlingstilbudet til barn med leppe- og ganespalte ved Oslo universitetssykehus HF(OUS). Spørsmål om behandlingstilbudet til barn med leppe- ganespalte har også blitt besvart i skriftlige spørsmål fra representanten Kaski i november 2018 og representanten Øvstegård i mars 2019.
Jeg ønsker at foreldrene skal være trygge på at behandlingstilbudet til barna er godt og følger planlagte prosedyrer. Departementet har derfor formidlet kontakt mellom Leppe- ganespalteforeningen og Helse Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst har deretter sørget for dialog mellom brukerorganisasjonen og den flerregionale behandlingstjenesten for leppe-, kjeve- ganespalte (LKG) ved Oslo universitetssykehus HF. Departementet er informert om at det er avholdt flere møter om saken hvor aktuelle tiltak har vært drøftet.
For å kunne besvare representanten Fagerås' spørsmål, har departementet innhentet informasjon fra Helse Sør-Øst.
Ifølge Helse Sør-Øst har bekymringen hovedsakelig vært knyttet til bemanningssituasjonen og behovet for rekruttering av kjeveortopedikirurger. Bemanningen har vært sårbar blant annet fordi to kjeveortopedikirurger i Odontologisk seksjon for LKG har gått av med alderspensjon og to andre har sluttet av andre årsaker.
Oslo universitetssykehus HF opplyser til Helse Sør-Øst RHF at situasjonen med sårbar bemanning har vært forsøkt unngått ved å starte rekrutteringsprosessen i god tid før de to kirurgene skulle gå av med pensjon. Rekrutteringsarbeidet har lenge vært utfordrende grunnet få tilgjengelige kjeveortopeder og et konkurrerende privat marked med bedre lønnsbetingelser. Oslo universitetssykehus HF opplyser at rekrutteringsarbeidet nå har gitt resultater og at opplæring av nye ressurser blir ivaretatt.
Helse Sør-Øst sier videre i brevet til departementet at Oslo universitetssykehus HF har, ved siden av innsatsen for å rekruttere nødvendig kompetanse, også funnet andre løsninger for å avhjelpe bemanningssituasjonen.
Helse Sør-Øst RHF er kjent med at det er gjort avtaler mellom Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo om utdanning av nye kjeveortopedikirurger og bindingstid ved helseforetaket. Dette er ventet å avhjelpe situasjonen på litt lengre sikt. Det har også vært dialog med Haukeland Universitetssjukehus HF om avlastning ved den flerregionale behandlingstjenesten for leppe, kjeve- ganespalte som er etablert der, som et tiltak på kortere sikt.
Helse Sør-Øst RHF opplyser også at Oslo universitetssykehus HF samarbeider med private kjeveortopeder for å få tilfredsstillende pasientflyt ved Flerregional behandlingstjeneste for leppe-kjeve- ganespalte.
Oslo universitetssykehus HF har i forbindelse med representanten Fagerås' spørsmål gitt oppdatert status for rekrutteringsarbeidet. Statusen viser at det fra 1.mai 2019 ble rekruttert en erfaren dansk kjeveortoped, og at det fra 1.1 2020 vil komme ytterligere to kjeveortopeder i 37 % stilling og 60 % stilling. I september 2020 vil det ansettes en kirurg i 50 % stilling. Behandlingstjenesten har også endret på arbeidsoppgaver, slik at en tannpleier har fått opplæring i å utføre spesialoppgaver, slik at tannpleieren kan avlaste kjeveortopedene.
Helse Sør-Øst sier at tilbakemeldingen fra Oslo universitetssykehus HF viser at kapasiteten for behandling av pasienter med leppe, kjeve- ganespalte er i ferd med å bedres.
Helse Sør-Øst RHF sier videre at de i samme redegjørelse fra Oslo universitetssykehus har fått opplyst at det 2. november 2019 fant sted et møte mellom Flerregional behandlingstjeneste for leppe-, kjeve- ganespalte og brukerforeningen og deres leder, hvor det ble orientert om situasjonen.
Helse Sør-Øst RHF sier avslutningsvis i brevet til departementet at de er tilfredse med å få opplyst fra OUS at leder i Leppe- og ganespalteforeningen på dette møtet ga tilbakemelding om at foreningen nå er fornøyd med situasjonen.