Skriftlig spørsmål fra Henrik Asheim (H) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:479 (2019-2020)
Innlevert: 05.12.2019
Sendt: 05.12.2019
Besvart: 12.12.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Henrik Asheim (H)

Spørsmål

Henrik Asheim (H): Kan jeg få beregnet forskjellen mellom snittet av pris- og lønnsvekst og lønnsvekst minus 0,75 for 2020?

Begrunnelse

I tillegg ber jeg om en beregning av de budsjettmessige konsekvensene til neste år av å benytte snittet av pris- og lønnvekst for beregning av alderspensjon istedenfor dagens beregningsmodell. Det bes om at to desimaler brukes i utregningen.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: I september anslo Statistisk sentralbyrå årslønnsvekst til 3,6 prosent i 2020, og prisveksten ble anslått til 1,8 prosent (Konjunkturtendensene 2019/3).

Basert på disse anslagene, vil resultatet av trygdeoppgjøret 2020 gi en årlig realvekst i alderspensjon under utbetaling på 1,00 prosent i 2020, med gjeldende regler. Dersom pensjon i stedet skulle reguleres med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst, ville årlig realvekst i alderspensjon under utbetaling blitt 0,88 prosent i 2020.

I statsbudsjettet for 2020 er det foreslått bevilget 244 300 mill. kroner i 2020 på alderspensjon fra folketrygden (kap. 2670). I anslaget er det lagt til grunn at alderspensjon under utbetaling som følge av trygdeoppgjøret vil øke med 2,8 prosent, for alderspensjon over minstenivå. Utgiftsanslaget for 2020 anslått å øke med til sammen med 6860 mill. kroner som følge av trygdeoppgjøret i 2020.

Med et regelverk der alderspensjonen ble regulert med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst ville man lagt til grunn en økning som var 0,12 prosentpoeng lavere. Med en slik regulering ville effekten av trygdeoppgjøret vært 6615 mill. kroner.

Departementet legger til grunn at det spørres om beregninger basert på 2020-budsjettet. Det er derfor benyttet anslag som forelå da budsjettet ble utarbeidet. Med nye anslag ville tallet vært annerledes og dette vil kunne endre seg gjennom året.