Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til digitaliseringsministeren

Dokument nr. 15:758 (2019-2020)
Innlevert: 23.01.2020
Sendt: 23.01.2020
Besvart på vegne av: Digitaliseringsministeren
Besvart: 31.01.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Kirsti Leirtrø (A)

Spørsmål

Kirsti Leirtrø (A): I lokalavisa Fosna-folket kunne vi 22. januar lese om en gårdbruker som har manglet mobildekning siden 4. januar.
Hvilke krav har mobiloperatør til leveranse og oppetid på sitt mobilnett?

Begrunnelse

Vi kan lese at gårdbruker har Telia som nettforbindelse til melkerobot i fjøset. Siden mobilnettet var nede ble ikke feil på melkeroboten varslet. Dette medførte at bonden ikke ble varslet, og at ei ku måtte nødslaktes som en konsekvens av dette. Mobilnettet var nede fra 4. januar til 23. januar. Innbyggerne har ikke blitt varslet.
Når kobbernettet forsvinner er det enda viktigere at vi har et stabilt mobilnett, og en sikkerhet og en alternativ løsning. Spørsmålet er altså om hvilke krav en mobilleverandør har for oppetid på eget nett, og eventuelt erstatningsansvar.
I dette tilfellet kunne det ha vært løst med å bruke Telenors mobilnett som en nødløsning.
Stadig mer av våre tjenester er digitale. Beredskap og sikkerhet er avhengig av at vi har både varslingssystem, og redundans også i det digitale nettet. Dette er et offentlig ansvar.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: God og sikker tilgang til elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (ekomnett og ekomtjenester) er viktig for folk og næringsliv over hele landet. Teleselskapene investerer store summer i utvikling av norske ekomnett hvert år, og resultatet er at vi har noen av verdens beste mobilnett. Myndighetene stiller krav til sikkerhet og beredskap gjennom ekomregelverket, og har tilskuddsordninger for telesikkerhet- og beredskap og økt bredbåndsdekning. Teleselskapene er pålagt gjennom samme regelverk å tilby nett og tjenester med forsvarlig sikkerhet. Blant annet har myndighetene pålagt at det er 2-4 timers reservestrøm på alle basestasjoner i mobilnettene.

Selv om både teleselskapene og myndighetene jobber kontinuerlig med å sikre robuste ekomtjenester, vil feil i ekomnett og –tjenester kunne skje. I det konkrete tilfellet opplyser Telia at utfallet i Indre Fosen skyldes fysisk feil på en antenne grunnet sterk vind. Å få frem reservedeler og reparere slik infrastruktur, kan være både utfordrende og tidkrevende med norsk vær og natur. Det er trist å se at utfall i mobilnettene kan ha så alvorlige konsekvenser som i denne saken.

Digitalisering er et viktig verktøy for mer effektive løsninger både for privatpersoner, bedrifter, og for samfunnet for øvrig. Å kjenne verdikjedene for tjenestene som brukes, er viktig for å kunne identifisere sårbarheter og iverksette nødvendige tiltak. Hvis mobilnettene brukes for digitale tjenester som er kritiske for liv og helse, er det viktig at brukerne av disse digitale tjenestene vurderer behovet for reserveløsninger dersom nettene skulle ha utfall, eller den digtale tjenesten på annen måte skulle bli utilgjengelig. I denne konkrete saken kunne en løsning der kunden på forhånd tegnet abonnement hos to ulike netttilbydere, gitt den nødvendige reserveløsningen. I arbeidet med ny stortingsmelding for ekom, har vi fått innspill fra flere av teleselskapene om at det er ønskelig med mer samarbeid for å sikre motstandsdyktighet på tvers av selskapene.

Etter gjeldende regelverk har teleselskapene varslingsplikt til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ved utfall eller hendelser som påvirker dekningen og tjenestene over et større område, for eksempel et større område i en kommune. Nkom varsler beredskapsetater og fylkesmenn ved denne type hendelser. Utfallet av en enkelt basestasjon i Indre Fosen faller i dag utenfor ekomtilbydernes varslingsplikt til myndighetene. Myndighetene stiller ikke krav om at teleselskapenes kunder skal varsles ved utfall, men dette er noe jeg vil se nærmere på. Det finnes bedriftskunder i dag som inngår egne avtaler om varsling med teleselskapene.

Ekommyndigheten stiller ikke konkrete, tallfestede krav til leveranse og oppetid i mobilnettene. Myndigheten stiller strenge krav til leveranse og oppetid, gjenom krav om at nett og tjenester skal ha "forsvarlig sikkerhet". Nkom fører tilsyn med dette kravet, og større utfall og avvik kan sanksjoneres. Telia opplyser at de har tilgjengelighet i sitt 4G mobilnett på 99,99. Spesifikke krav til leveranse og oppetid kan også stilles av kunden gjennom den avtale som inngås med mobiltilbyderen.

Som ny distriks- og digitaliseringsminister vil jeg, blant annet gjennom arbeidet med ny stortingsmelding, vurdere mulige nye tiltak som kan styrke sikkerhet og tigjengelighet i den digitale grunnmuren. Jeg kan forsikre representanten Leirtrø at regjeringen prioriterer dette arbeidet høyt.