Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:763 (2019-2020)
Innlevert: 23.01.2020
Sendt: 24.01.2020
Besvart: 05.02.2020 av helseminister Bent Høie

Elise Bjørnebekk-Waagen (A)

Spørsmål

Elise Bjørnebekk-Waagen (A): Er kravet som ble gitt i foretaksmøtene for 2011, om at betaling for parkering kun skal dekke kostnadene ved parkeringstilbudet ved sykehusene fortsatt gjeldende, og hvordan vurderer statsråden en parkeringspolicy som fraviker føringer med bakgrunn i eksempelvis klimagassutslipp?

Begrunnelse

Sykehuset Østfold informerer gjennom Sarpsborg Arbeiderblad 23. januar at sykehuset har endret prisene for langtidsparkering.
Dette er gledelige nyheter for pasienter og pårørende som er avhengig av å bruke bil for å komme seg til sykehuset.
Prisen for øvrig parkering er uendret. Videre i intervjuet til Sarpsborg Arbeiderblad opplyser sykehuset at de vil be om en revidering av føringer for parkeringstilbudet:
«Vi har bedt Helse Sør-Øst om en revidering av føringene. Vi har flere hensyn å ta, blant annet det at parkeringsplassene må være tilgjengelige for pasienter og pårørende, klimautslipp og vedlikehold og fremtidige investeringer i parkeringsløsningen.»

Viser til svar på skriftlig spørsmål (Dokument nr. 15:320 (2019-2020)):

«Parkeringsordningen ved helseforetakene ble evaluert i 2010, og i foretaksmøtene for 2011 ble kravet om at betaling for parkering kun skulle dekke kostnadene ved parkeringstilbudet ved sykehusene gjentatt. I tillegg skulle de rutiner som man har for parkering begrense risikoen for gebyrer, herunder bygge på prinsippet om etterskuddsbetaling.»

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Innledningsvis viser jeg til mitt tidligere svar om parkeringstilbudet ved Sykehuset Østfold, datert 2. desember 2019, og de gjeldende krav til organisering som skal legges til grunn for parkeringstilbudet ved landets sykehus.

De retningslinjene som skal legges til grunn for parkeringstilbudet består av 13 punkter, og ble ferdigstilt i en felles rapport fra de regionale helseforetakene høsten 2008. Flere av punktene i rapporten omhandler økonomiske sider ved tilbudet. I foretaksmøtet i de regionale helseforetakene i 2011 ble disse tydeliggjort gjennom følgende eierkrav:Foretaksmøtet la til grunn at helseforetakene begrenser betaling for parkering til å dekke kostnadene ved parkeringstilbudet og at de rutiner man har for parkering skal begrense risikoen for gebyr. Alle nye parkeringssystemer skal bygge på prinsippet om etterskuddsbetaling.Dette kravet gjelder fortsatt.I den nevnte rapporten som ligger til grunn for kravene om organisering av parkeringstilbudet ble det også gitt føringer knyttet til klima og miljø. Dette er formulert på følgende måte:Helseforetakene skal arbeide for at både parkeringsforhold og transportforhold støtter opp om de klimatiltak som helseforetakene er pålagt å følge, som følge av nasjonal klimapolitikk. De bør samarbeide med lokale myndigheter om kollektivtransport for ansatte og pasienter, eventuelt opprette kollektivtilbud i egen regi, for å ta mest mulig miljøhensyn. For øvrig bør det legges til rette for sykkelbruk.

Jeg anser denne føringen for parkeringstilbudet som relevant og godt dekkende også for hvordan vi tenker i dag om hensynet til miljø og klima.

Helse Sør-Øst RHF har orientert departementet om at de har tatt et initiativ overfor de tre øvrige regionale helseforetakene om å utarbeide et innspill til departementet om eventuelle endringer i retningslinjene for parkeringsordninger ved landets sykehus. Departementet vil på bakgrunn av resultatene fra dette arbeidet vurdere hvorvidt man bør revidere de aktuelle retningslinjene.