Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:946 (2019-2020)
Innlevert: 13.02.2020
Sendt: 14.02.2020
Besvart: 24.02.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): I Fri Fagbevegelse kommer det frem at Bjørgvin fengsel må betale husleie til Statsbygg både for en bygning som er revet og for erstatnings bygget. Leieforholdet er kontraktfestet til 2041. Resten av bygningsmassen er fra 70-tallet, og blir i liten grad vedlikeholdt.
Vil ministeren ta en gjennomgang av kontrakten med Statsbygg slik at leien blir rett i forhold til reell bygningsmasse og at det stilles krav til vedlikehold?

Begrunnelse

Bjørgvin fengsel består av mange av de gamle byggene til Vestlandsheimen, oppført i 1962 som en institusjon for utviklingshemmede. I 2011 ble det et permanent fengsel med lavt sikkerhetsnivå med plass til 90 innsatte, samt en ungdomsenhet med høyt sikkerhetsnivå med fire plasser.
Det 1500 kvadratmeter store bygget som inneholdt svømmehall, besøksrom og skolekjøkken er revet. Kriminalomsorgen må dekke kostnadene for nybygget i form av økt leie på kr 665 000,- per år, uten at leien reduseres for bygget som er revet. Den økte leien medfører enda strammere budsjett for Bjørgvin med flere udekte vakter og redusert aktivitet.
Det gamle bygget ble revet på grunn av manglende vedlikehold over mange år, og Statsbygg mente det var mindre kostbart å sette opp et nytt mindre bygg enn å rehabilitere det gamle og sendte regningen til fengselet.
Fengselet etterlyser et vedlikehold som kan opprettholde en god 70-tallsstandard på byggene. I dag blir ingenting gjort før det er kritisk og vannet renner gjennom taket. Det bør kompenseres for vedlikeholdsetterslepet, samt tilrettelegge for en nøktern standard for aktivisering for å redusere isolasjon.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: De statlige eide fengselseiendommene ble fra 2009 innlemmet i den statlige husleieordningen under Statsbygg. Bjørgvin fengsel ble opprinnelig etablert som et midlertidig tiltak for avvikling av soningskøen i 2006. Fengselet ble gjort permanent og innlemmet i husleieordningen under Statsbygg i 2011. Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) opplyser at kriminalomsorgen ved Bjørgvin fengsel betaler husleie til Statsbygg beregnet ut fra eiendommen som helhet, og dermed både for et bygg som er revet og et nytt besøks- og undervisningshus. Således omfatter husleien både nytt og revet bygg.

Leieavtalen med Statsbygg utløper 31.12.2040. Husleieøkningen for det nye bygget som ble ferdigstilt i 2019 utgjør 665 000 kroner ekstra per år. KDI opplyser at husleien til Statsbygg for revet og nytt bygg dekkes av KDI og ikke rammer driften ved Bjørgvin fengsel direkte. Det er KDI som følger opp husleiekontrakten overfor Statsbygg. KDI vil ha videre dialog med Statsbygg om husleien ved Bjørgvin fengsel.

Vedlikeholdsetterslepet i kriminalomsorgen er en utfordring, og det har derfor vært en prioritert oppgave for regjeringen å investere i nye fengsler og rehabilitering av flere gamle fengsler. På oppdrag fra departementet har KDI utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for fornying av straffegjennomføringskapasiteten på Vestlandet. Utredningen omfatter alle fengslene i fylkene Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, herunder Bjørgvin fengsel. Utredningen har vært kvalitetssikret (KS1) iht. regelverket for store statlige investeringer. Denne er nå til vurdering i departementet og jeg vil komme tilbake til saken på egnet måte.