Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:978 (2019-2020)
Innlevert: 16.02.2020
Sendt: 17.02.2020
Besvart: 24.02.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Hvor mange årsverk, samlet og fordelt på hhv. politifolk og sivilt ansatte, var det ved det enkelte lensmannskontor (både tjenesteenheter og tjenestesteder), politistasjoner, geografiske driftsenheter i Øst politidistrikt, samt samlet for politidistriktet i 2017, 2018, 2019 og hvilket antall ansatte planlegges for i 2020?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Departementet innhenter ikke så detaljert statistikk som representanten etterspør. Siden regjeringen tiltrådte i 2013 har bemanningen i Øst politidistrikt økt med over 200 politiårsverk. Dette tilsvarer en økning på over 20 prosent. I tillegg har distriktet blitt styrket med om lag 40 juristårsverk og om lag 65 årsverk i sivile stillinger. Disse tallene, og tall for hvert enkelt år, er offentlig informasjon tilgjengelig på politiets egne nettsider.

En av hovedprioriteringene i budsjettet for 2020 er å styrke politibemanningen og dermed legge til rette for at vi kan nå målet om 2 politiårsverk per 1 000 innbyggere i

løpet av 2020. Departementet legger ikke føringer for antall ansatte i hvert enkelt distrikt. Det er Politidirektoratet som i sin resultatavtale med politidistriktene i 2020 fordeler de tildelte midlene mellom distriktene, sammen med forventninger om resultater på ulike områder.