Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

Dokument nr. 15:1260 (2019-2020)
Innlevert: 21.03.2020
Sendt: 23.03.2020
Til behandling

Geir Adelsten Iversen (Sp)

Spørsmål

Geir Adelsten Iversen (Sp): Hvordan har statsråden fulgt opp anmodningsvedtak 5. april 2016 fra Stortinget, som lyder som følger: Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi for å styrke rekrutteringen til fiskerinæringen, og hvordan mener statsråden at det betyr en styrking av rekrutteringen til fiske å avvikle ordningen med vederlagsfrie nytildelinger av fiskeritillatelser?

Begrunnelse

På bakgrunn av forslag i NOU 2014: 15, fremmet regjeringen Meld. St. 10 (2015–2016) En konkurransekraftig sjømatindustri for Stortinget 13. november 2015. I innstilling 215 S (2015–2016) og anmodningsvedtak fra 5. april 2016, har Stortinget bestemt at Regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med fire saker:
...
– Vedtak nr. 575: «Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi for å styrke rekrutteringen til fiskerinæringen»,

I overenstemmelse med rekrutteringskvoteordningen for fiskere under 30 år har vekslende regjeringener gitt 120 nytildelinger de siste 10 år, i all hovedsak i fisket etter torsk, hyse og sei i den minste kystgruppen. I Meld. St. 32 Et kvotesystem for økt verdiskaping (2018–2019) – «Kvotemeldingen» – løfter Regjeringen litt på sløret mht hvordan ser for seg at partiet vil møte Stortingets krav om å få seg presentert «en strategi for å styrke rekrutteringen»:
«Meldingen følger opp regjeringsplattformens punkter om at det skal vurderes nye tiltak som kan bidra til rekruttering og utvikling i næringen, og at det ikke skal innføres strukturering for fartøy under 11 meter, men etableres en kondemneringsordning særlig med utgangspunkt i at samfiskeordingen i fisket etter torsk i nord blir fjernet» (Meld. St. 32 Et kvotesystem for økt verdiskaping (2018–2019) s. 17.

Videre heter det:

«Dagens rekrutteringsordning med vederlagsfrie nytildelinger av fiskeritillatelser er en ordning som regjeringen mener bør avvikles» (Meld. St. 32 Et kvotesystem for økt verdiskaping (2018–2019) s. 29.

Odd Emil Ingebrigtsen (H)

Svar

Odd Emil Ingebrigtsen: Svaret er ennå ikke tilgjengelig