Skriftlig spørsmål fra Vetle Wang Soleim (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1266 (2019-2020)
Innlevert: 23.03.2020
Sendt: 23.03.2020
Besvart: 25.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Vetle Wang Soleim (H)

Spørsmål

Vetle Wang Soleim (H): Er det noe til hinder i finansavtaleloven eller annet regelverk for at bankene kan sette ned renten til gunst for låntakerne før den generelle varslingstiden på 6 uker er gått?

Begrunnelse

Norges bank har samlet kuttet styringsrenten fra 1,5 % til 0,25 % de siste ukene for å møte den ekstraordinære situasjonen norsk økonomi står i med virusutbruddet. Flere banker velger likevel å ta utgangspunkt i en varslingstid på 6 uker før de senker renten for eksisterende kunder. Både når det gjelder kuttet i styringsrenten og den ekstraordinære situasjonen norsk økonomi står ønsker jeg å få svar på statsrådens vurdering av om dagens regelverk er til hinder for å sette ned renten til gunst for kundene umiddelbart, og om den ekstraordinære situasjonen vi står i spiller inn i anvendelsen av regelverket.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: I finansavtaleloven § 50 er det gitt bestemmelser om varsel om endring av kredittvilkårene, herunder endring av renten. Når kredittkunden er forbruker, kan en endring tidligst settes i verk seks uker etter at kredittgiveren har sendt skriftlig varsel til forbrukeren, jf. § 50 tredje ledd første punktum. Bestemmelsen begrenser seg imidlertid til «endring av vilkårene etter § 49 annet ledd», og § 49 annet ledd gjelder bare endring av kredittvilkårene til skade for forbrukeren. Plikten til å varsle etter § 50 gjelder generelt ikke ved endringer som er til kredittkundens gunst, se Prop. 65 L (2009–2010) side 221.

Jeg er heller ikke kjent med annet regelverk som er til hinder for at bankene setter ned renten uten varsel en bestemt tid i forveien.