Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1377 (2019-2020)
Innlevert: 21.04.2020
Sendt: 22.04.2020
Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren
Besvart: 04.05.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Mona Fagerås (SV)

Spørsmål

Mona Fagerås (SV): Nord universitets ønsker å si opp avtalen med Statsbygg for Campus Nesna fra 2022. Men Nord universitet har tidligere lovet studentene å få fullføre sin utdannelse på det studiestedet der de er tatt opp. Kommunal- og moderniseringsministeren har akseptert Nord universitet sin oppsigelse av leieavtalen med Statsbygg, dermed aksepterer han samtidig at Nord universitet ikke vedstår seg det løftet de har gitt studentene om at de skal få gå ferdig sin utdannelse på Campus Nesna.
Hvordan forsvarer statsråden dette, og forstår statsråden den vanskelige situasjonen studentene kommer i?

Begrunnelse

Stortingsrepresentanten Nina Sandberg, stilte 06.03.2020, et spørsmål til kommunal- og moderniseringsministeren om det rettslige grunnlaget for at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent oppsigelsen av leiekontrakten mellom Kunnskapsdepartementet og Statsbygg, vedrørende Nord universitet sitt leieforhold av Campus Nesna. I sitt svar, sier statsråd N. Astrup:

"Vi har valgt å akseptere Nord universitets eget ønske om å kunne flytte fra lokalene, blant annet for å unngå at universitetet skal betale tomgangsleie i en periode på ca. 7 år."

Nord universitet har på sine nettsider lovet studentene at de skal få fullføre sin utdannelse på det studiestedet der de er tatt opp. For de studentene som ble tatt opp på Campus Nesna i 2019, betyr det at de er blitt lovet å fullføre sin masterutdanning på Nesna i 2024. Ved at Nord universitet sier opp leieavtalen med Statsbygg med virkning fra høsten 2022, betyr det at de lærerstudentene som er inne i sitt studieløp, blir tvunget til å skifte studiested midt inne i sin utdannelse.
Studentene ved Campus Nesna blir nå utsatt for et tilfeldig og mangelfullt styringssystem som gjør at studentene blir utrygge for både kvalitet og studiesituasjon. Selv om studentene har fått opplyst på Nord universitet sine nettsider at de skal få fullføre sine studier på det studiestedet der de er tatt opp, så opplever de at Nord universitet har sagt opp leieavtalen med Statsbygg og på den måten tvinger de studentene til å flytte studiested de to siste årene av sitt studium. Studentene er opprørte for en situasjon som de opplever som løftebrudd og som de ser fører til en dårligere kvalitet, både på lokaliteter, studentvelferd og studentoppfølging, noe som klart vil virke negativt på deres læringsmiljø. Ministeren kunne i stedet ha oppfordret Nord universitet til å stå ved sitt løfte til studentene. Lokalitetene ville da vært i bruk i til 2024 og dermed ville tomgangleien bli bare fem år og ikke sju, som det her blir argumentert med.
Et universitet skal styres etter et omfattende lovverk som har til formål å sikre god kvalitet i alle ledd i institusjonen. Det er grunn til å spørre om det er tilfelle i denne saken.

Guri Melby (V)

Svar

Guri Melby: Jeg viser til spørsmål fra representanten Mona Fagerås til kommunal- og moderniseringsministeren som hører inn under forsknings- og høyere utdanningsministerens område.

Nord universitet har opplyst at sviktende søkergrunnlag gjorde at virksomheten på Nesna gikk fra campusbaserte utdanninger til samlingsbaserte utdanninger alene. Det betyr at studentene som startet utdanningen i 2019, er tatt opp på samlingsbaserte utdanninger. Universitetet har opplyst at det ikke er noen studenter som har daglig undervisning eller aktivitet på studiested Nesna. Alle studietilbudene gjennomføres i samlinger.

På nettsidene opplyser Nord universitet om at studenter som er tatt opp «til et campusbasert studium vil få fullføre sin utdanning på studiestedet, innenfor normert tid. For de samlingsbaserte studiene vil samlinger kunne flyttes». Det står også at:

«Studenter som har påbegynt studier vil normalt få anledning til å fullføre studiene der hvor de er tatt opp. Samlingsbaserte studier kan bli flyttet til annen lokasjon i dialog med studentene. Studenter som tas opp høsten 2019 vil normalt starte studiene der hvor de er tatt opp, og gis anledning til å fullføre studiene samme sted innenfor normert tid. Samlingsbaserte studier kan bli flyttet til annen lokasjon i dialog med studentene. Opptak fra høsten 2020 vil som utgangspunkt bli tilpasset endret studiestedsstruktur.»

Universitetet har altså opplyst om at samlingene som har vært på studiested Nesna, kan bli flyttet i dialog med studentene. Jeg legger til grunn at universitetet følger opp dette og tar initiativet til dialog med studentene så tidlig som mulig og sørger for god informasjon.