Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1504 (2019-2020)
Innlevert: 05.05.2020
Sendt: 05.05.2020
Besvart: 14.05.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): Barnehagene har fått økte utgifter fordi de følger smittevernveilederen. På NRK Nyhetsmorgen 05.05 kan vi høre at 7 av 10 private barnehager oppgir at de ikke får støtte til de ekstraordinære økte utgiftene fra kommunen.
Vil statsråden iverksette tiltak som sikrer videre, forsvarlig drift av de private barnehagene?

Begrunnelse

Korona-krisen har gått hardt ut over barnehagenes inntekter. En milliard kroner er bevilget fra staten til kommunene for å kompensere for bortfall av foreldrebetaling i barnehager og SFO. Private barnehager må søke hjemkommunen for å få sin del av midlene. I henhold til Kunnskapsdepartementets retningslinjer, skal utbetalingen til private barnehager skje etter søknad og uten ugrunnet opphold. Nå ser vi at barnehagene også får økte utgifter på grunn av koronatiltak, uten at kommunene følger opp med økte midler selv om kommunale barnehager får økte midler.

Guri Melby (V)

Svar

Guri Melby: Private barnehager skal kompenseres for bortfallet av foreldrebetaling i perioden barnehagene har vært stengt. For første del av stengningsperioden har Stortinget allerede bevilget midler. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med kompensasjon for den resterende stengningsperioden i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. I tillegg til kompensasjon for foreldrebetaling har Stortinget bevilget ytterligere om lag 4 milliarder kroner til kommunene. Mesteparten av disse midlene er lagt i kommunerammen, og kommunene står dermed fritt til å benytte midlene til å dekke ekstraordinære kostnader som følger av gjenåpningen av barnehagene.
Per i dag er det krevende å få en fullgod oversikt over merutgiftene i barnehagesektoren. Sannsynligvis er det store forskjeller mellom kommunene med hensyn til hvor utfordrende det er å drifte barnehagetilbudet samtidig som smittevernhensynene ivaretas. Jeg mener derfor at det er riktig å ikke stille strengere føringer for hvordan kommunene benytter de ekstra midlene som er bevilget, all den tid det er den enkelte kommune som har best oversikten over hvor ressursbehovet er størst. Jeg må også understreke at barnehagene har en viss fleksibilitet til å organisere tilbudet på en forsvarlig måte innenfor gjeldende rammer, blant annet gjennom kortere åpningstider enn normalt.
Samtidig vil jeg også presisere at kommunene har et ansvar for å prioritere midlene som er blitt bevilget på en god måte. Barnehageloven er tydelig på at private barnehager skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlige tilskudd. Forskrift om finansiering av private barnehager definerer nærmere hva som menes med likeverdig behandling, herunder hvordan tilskudd til private barnehager skal beregnes. Som hovedprinsipp skal det være kommunenes gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter til egne kommunale barnehager som skal være grunnlaget for tilskudd til private barnehager. Dersom en kommune ser et behov for å bevilge midler til ekstraordinære kostnader til egne kommunale barnehager i situasjonen vi nå er inne i, må kommunen også vurdere behovet hos de private barnehagene i kommunen. Kommunen har det overordnede ansvaret for å tilby et godt barnehagetilbud til alle barna i kommunen, uavhengig av eierskap
Foreløpig mener jeg at midlene som er bevilget til kommunene bør være tilstrekkelig for å sikre at både private og offentlige barnehager blir godt rustet for å håndtere eventuelle økte kostnader i forbindelse med gjenåpningen. Som en følge av dette mener jeg at det heller ikke er grunnlag for å bevilge midler til særskilt kompensasjon for private barnehager. Jeg vil imidlertid understreke at regjeringen vil fortsette å følge nøye med på utviklingen framover og vurdere ny informasjon fortløpende. Jeg vil videreføre kontakten jeg har hatt med organisasjonene i barnehagesektoren for å holde meg orientert om situasjonen. I tillegg får departementet via fylkesmennene og Utdanningsdirektoratet informasjon om hvordan gjenåpningen har forløpt. Dersom situasjonen blir langvarig vil det være naturlig at vi igjen vurderer spørsmålet om særskilt kompensasjon.