Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1642 (2019-2020)
Innlevert: 15.05.2020
Sendt: 15.05.2020
Besvart: 26.05.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Hvordan vil regjeringen sikre at det utdannes og rekrutteres nok spesialsykepleiere, herunder intensivsykepleiere, for å sikre tilstrekkelig kompetanse til å kunne bygge opp intensivkapasiteten i helsevesenet?

Begrunnelse

Spesialsykepleiere, herunder intensivsykepleiere, er sykepleiere med spesialistutdanning som står for en kompetanse som er med på å avgjøre behandlingskapasiteten i helsetjenesten og kvaliteten på pasientbehandlingen. Koronaepidemien har vist oss hvor avgjørende det er å sikre denne kompetansen. Mangelen på spesialsykepleiere og intensivsykepleiere er i dag en begrensende faktor i helsetjenesten, både i normaltid og i en beredskapssituasjon. Norsk sykepleierforbund (NSF) har pekt på at kandidatmålet må økes utover den varslede økningen for å møte det reelle behovet for kvalitet og kompetanse i tjenesten.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regjeringen arbeider kontinuerlig for å møte utfordringene knyttet til tilgang på spesialsykepleiere, herunder intensivsykepleiere. Arbeidet har pågått over tid og koronapandemien har understreket viktigheten av god tilgang på spesialsykepleiere og deres kompetanse.

Det trengs en helhetlig tilnærming, ut over å øke utdanningstakten, for å sikre nok spesialsykepleiere. Arbeidet med planlegging og analyser av behov for personell og kompetanse må ivaretas. Mulighet for livslang læring, satsing på heltidskultur og god ledelse er også av stor betydning for å beholde sykepleiere i helsetjenesten.

Regjeringen mener det er kritisk å øke utdanningskapasiteten for spesialsykepleiere. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2020 har regjeringen foreslått om lag 1 100 studieplasser til helse- og sosialfagutdanninger, inkludert studieplasser i sykepleie. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2019 tildelte regjeringen 30 studieplasser innen anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon og kreftsykepleie (ABIOK). Disse studieplassene blir trappet opp over fire år og finansieres som 1,5-årige. Totalt vil disse 30 studieplassene til spesialsykepleierutdanning føre til forventet økning på 80 uteksaminerte spesialsykepleiere årlig.

Spesialutdanningene i ABIOK-sykepleie fyller grunnleggende kompetansebehov i spesialisthelsetjenesten. Våren 2019 besluttet Kunnskapsdepartementet at ABIOK-utdanningene skal revideres slik at disse moderniseres i tråd med faglig utvikling og nytt styringssystem for helse- og sosialfagutdanninger, RETHOS.

For å etablere et godt kunnskapsgrunnlag for strategisk og systematisk planlegging av behov har regjeringen bedt Helsedirektoratet etablere et nasjonalt system for å følge med på behovet for og tilgangen til sykepleiere i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Systemet vil gi kunnskapsgrunnlag for personellplanlegging og kompetanseutvikling i tjenestene. Det vil også tydeliggjøre behovet for endringer i og planlegging for utdanningskapasitet. Som en start skal det gis oppmerksomhet til tilgang på og behov for ABIOK-sykepleiere (anestesi, barn, intensiv, operasjon, kreft), sykepleiere innen psykisk helse og rusarbeid, jordmødre, helsesykepleiere og den kommende funksjonen som avansert klinisk allmennsykepleier. Sykepleiere i disse kategoriene med utdanning fra utlandet som arbeider midlertidig i Norge, skal også omfattes.

Regjeringen har videre gitt helseforetakene i oppdrag å lage en plan for å sikre tilstrekkelig kompetanse. Sykepleiere, herunder spesialsykepleiere, og helsefagarbeidere skal prioriteres i arbeidet.

Helseforetakene tilbyr muligheter for videreutdanning for sykepleiere innen fagområder med store behov – hvor intensivsykepleie er en sentral gruppe. En egen avtale er inngått mellom Spekter og Norsk sykepleierforbund for å ramme inn muligheter for å ta denne type utdanningsløp. Helseforetakene har over lang tid arbeidet med å utvikle heltidskultur og redusere bruken av deltid, og jeg har stilt krav om dette i foretaksmøter med de regionale helseforetakene.

Tilstrekkelig antall utdanningsplasser, heltidskultur, muligheter for kompetanseutvikling og videreutdanning, sammen med strategisk og systematisk planlegging basert på et godt

kunnskapsgrunnlag, er viktige bidrag i arbeidet med å rekruttere, utvikle og beholde kvalifisert arbeidskraft – ikke minst på spesialsykepleiesiden.