Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1645 (2019-2020)
Innlevert: 15.05.2020
Sendt: 18.05.2020
Besvart: 22.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Siv Mossleth (Sp)

Spørsmål

Siv Mossleth (Sp): Dårlig resultat på kundeundersøkelser blir brukt som argument for å liberalisere drosjenæringen.
Kjenner statsråden til helt konkret hvor mange klager Forbrukerrådet har mottatt på drosjenæringen det siste året, og vil statsråden dele disse tallene?

Begrunnelse

I diskusjon om regulering av drosjenæringen har Forbrukerrådet gjentatte ganger vist til ulike undersøkelser, og brukt det som argument for liberalisering av drosjenæringen. Til Aftenposten 22. april uttaler Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, at:

«Taximarkedet fungerer for dårlig i dag. Vi har gjort undersøkelser som viser at tre av fire passasjerer i Oslo har hatt lite hyggelige opplevelser i taxien, seks av ti på landsbasis. Det gjelder alt fra uforsvarlig kjøring og bruk av omveier til trusler og tilnærmelser.»

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Jeg kjenner ikke til antallet klager til Forbrukerrådet det siste året.

Det er imidlertid mange grunner til at regjeringen ønsket å endre drosjereguleringen i Norge. Drosjemarkedet fungerer ikke tilfredsstillende og vi mener de vedtatte endringene vil føre til et bedre drosjetilbud for kundene.

Rapporter fra blant annet Konkurransetilsynet (fotnote 1) og Forbrukerrådet (fotnote 2) viste at konkurransen i drosjemarkedet fungerer dårlig. Videre svarte over halvparten av de spurte i en brukerundersøkelse (fotnote 3) utført av Norstat for Forbrukerrådet, at de har hatt negative opplevelser med en drosjesjåfør. Alle rapportene er offentlig tilgjengelig på deres nettsider og linker til rapportene ligger ved her.

De nye reglene skal bidra til et drosjemarked som fungerer bedre enn i dag, og samtidig legge til rette for både mer innovasjon og større valgfrihet for kundene. Bransjen vil kunne organisere seg som den selv ønsker, og formidling av drosjetjenester vil kunne skje ved hjelp av nye løsninger. I tillegg skal det nye regelverket ivareta tryggheten til de reisende og bidra til en ryddig og seriøs drosjenæring.

Jeg er klar over at omleggingen i drosjeregelverket er en stor endring. Jeg har derfor flere ganger presisert at det er viktig å følge utviklingen i drosjemarkedet nøye etter at regelendringene har trådt i kraft. Samferdselsdepartementet vil gjennomføre en evaluering av endringene i regelverket tre år etter ikrafttredelse. Denne vil vise om endringene har virket etter hensikten.----------------------------Fotnote 1): https://www.regjeringen.no/contentassets/d9d46f499ae244409d3726f763603543/rapport--konkurransetilsynet---drosje.pdfFotnote 2): https://www.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2015/10/Taxiutredning.pdfFotnote 3): Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning) 18 år+. https://www.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2015/10/Unders%C3%B8kelse-taxi-rapport.pdf