Skriftlig spørsmål fra Steinar Karlstrøm (A) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1925 (2019-2020)
Innlevert: 15.06.2020
Sendt: 15.06.2020
Besvart: 22.06.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Steinar Karlstrøm (A)

Spørsmål

Steinar Karlstrøm (A): Vil det komme kompensasjon også til de samiske museene ut fra hva de forholdsmessig hadde av billettinntekter og inntekter fra butikk- og kafésalg i 2019?

Begrunnelse

De offentlig finansierte museene er viktige for hele kultur-Norge. Sommersesongen er høysesong for mange, og mange er helt avhengig av egeninntekter.
Selv om lettelsene i smitteverntiltak legger til rette for at museene kan gradvis åpne for publikum, vil begrensningene påvirke institusjonenes muligheter til å generere egeninntekter i 2020.
Regjeringen har valgt å holde museene som har mer enn 60 prosent offentlig finansiering utenfor den midlertidige kompensasjonsordningen som gjelder for kultursektoren. Regjeringen foreslår heller å kompensere museene gjennom direkte ekstrabevilgninger, med begrunnelse at museene faller utenfor kompensasjonsordningen og fordi de vil bidra til at disse kan holdes åpent for publikum og bidra til å holde de museumsansatte i arbeid.
De samiske museene har ikke fått samme kompensasjon og må selv bære det økonomiske tapet. Disse er en viktig del av museums-Norge, selv om de formelt er underlagt Sametinget. Regjeringen har tidligere understreket at de samiske museene vil være del av museumsmeldingen som er under utforming. Det ville derfor være naturlig at også disse museene får kompensert i den vanskelige situasjonen de nå står i.
Med fjorårets studietur for museumssektoren friskt i minne, der de samiske museene ble utelatt fra invitasjonslisten, kan det igjen virke som om Kulturministeren også denne gang har «glemt» de samiske museene.

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja: De samiske museene har i normale år lave besøkstall, og dermed også lave egeninntekter som følge av billettsalg, butikk- og kafésalg. Tall fra 2019 viser at den offentlig finansieringen utgjorde mellom 87 og 98 % av de totale årlige inntektene ved de samiske museumsenhetene.

Jeg er klar over at svært mange har det vanskelig i denne krisen. Regjeringen har bevilget nær 3,8 milliarder kroner i målrettede tiltak for media, kultur, idrett og frivillighet for å avbøte konsekvensene av koranasituasjonen. Det dreier seg bl.a. om kompensasjon for bortfall av inntekter, stipendordninger for skapende og utøvende kunstnere og direktetilskudd innen film- og mediefeltet. Samiske kunstnere og kulturaktører som oppfyller de generelle vilkårene for disse ordningene, er selvsagt også omfattet av dem.

Både Kulturdepartementet og Kulturrådet følger med på situasjonen i kunst- og kulturfeltet, også det samiske. Dersom krisen skulle vedvare vil regjeringen følge opp de respektive sektorene på egnet måte.