Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2177 (2019-2020)
Innlevert: 01.08.2020
Sendt: 03.08.2020
Besvart: 10.08.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tore Hagebakken (A)

Spørsmål

Tore Hagebakken (A): Hva vil helseministeren gjøre for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne som bruker rullestol får benyttet seg av nødvendige helsetilbud når flyreise er nødvendig og det foreligger krav om ledsager for å kunne fly – og mener statsråden at det skal være opp til den enkeltes sosiale nettverk og venners godvilje om en i en slik situasjon får kommet seg til sykehuset eller ikke?

Begrunnelse

Viser til oppslag i NRK der en mann i rullestol som på grunn av nytt regelverk fra 2016 ikke kan reise med fly uten ledsager. Kravet er knyttet til bistand ved evakuering i nødssituasjoner.
Det kan være krevende å selv finne en person som kan bruke tid på å være ledsager. Ikke alle har mennesker i eget nettverk som kan bistå.
Norges Handikapforbund mener det må være offentlige ordninger som sørger for slik nødvendig bistand da det ikke bør være slik at det er opp til den enkelte å finne løsninger for å kunne benytte nødvendige helsetjenester.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er det offentliges ansvar å gi hele befolkningen likeverdig tilgang til gode helse- og

omsorgstjenester. De regionale helseforetakene er pålagt å sørge for transport til

undersøkelse eller behandling. Dette følger av spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a.

Dette er å forstå som et totalansvar for å besørge og finansiere nødvendig og forsvarlig pasienttransport. I de tilfellene pasienten ikke selv har mulighet til å skaffe ledsager, faller også det å skaffe ledsager inn under de regionale helseforetakenes sørge for-ansvar. Denne fortolkningen er gjort kjent for de regionale helseforetakene i departementets brev av 10. juni 2011.

Pasientreiseregelverket er nå i ferd med å evalueres, jf. Stortingets anmodningsvedtak av 19. april 2018 jf. Innst. 196 S (2017-2018). I denne forbindelse mener jeg det er naturlig at vi også vurderer behov for presiseringer av gjeldende regelverk.