Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2363 (2019-2020)
Innlevert: 21.08.2020
Sendt: 21.08.2020
Besvart: 01.09.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Hvilke grep vil ta regjeringen for å bedre sikkerheten på Riksvei 13 i Suldal etter sommerens tre ras, og er det aktuelt å framskynde byggingen av ny tunnel på strekningen?

Begrunnelse

8. august gikk et nytt jordskred på Riksvei 13 i Suldal i Rogaland. Strekningen har lenge vært kjent som svært rasfarlig, og ble i 2018 kåret som Norges tredje farligste vei. Bare i sommer har det gått tre ras på veien, og strekningen er så farlig at Vegvesenet kvier seg for å sette opp fanggjerde av frykt for arbeidernes sikkerhet under montering av gjerdet.
Riksvei 13 har blitt en stadig viktigere trafikkåre etter åpningen av Sandsfjord bru i 2015 og Ryfylketunnelen i desember 2019. Strekningen er også en spektakulær reise, og har stort potensial for å tiltrekke seg turister. Nettopp derfor haster det å få sikret veien på en skikkelig.
I Nasjonal Transportplan ligger det inne midler til utbedring av strekningen med alternativ trasé. Løsningen innebærer blant annet en ny tunnel mellom Lovraeidet og Rødsliane. Men midlene til rassikring og tunnel ligger ikke inne i NTP før til 2024. Det betyr at risikoen for nye ras vil være svært stor i området også de neste fire årene. En framskynding av utbedringsarbeidene framstår derfor som eneste måte å gardere seg mot at liv settes i fare på strekningen framover.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Som samferdselsminister tar jeg rasutfordringene på norske veier på største alvor, og jeg har stor forståelse for den usikkerheten som befolkningen rundt rasutsatte områder opplever. Å ikke kunne kjenne seg trygg, når man kjører til jobb eller sender barna med skolebussen, er dessverre hverdagen for mange familier landet rundt. I sommer har Riksvei 13 i Suldal hatt tre ras, som har forsterket denne usikkerheten for lokalbefolkningen og forbireisende. Jeg har selv snakket med beboere i området.

Tiltak på rasutsatte områder følger både en finansieringsplan og en prioriteringsplan, som regjeringen er opptatt av å følge opp. I tillegg har regjeringen denne våren bevilget ytterligere midler til utbedringer og vedlikehold langs vegnettet. Dette gir heldigvis mulighet for å forsere mindre skredssikringstiltak på rv 13 i Suldal i form av overvåkning, rensking, bolting og fangnett. Statens vegvesen opplyser overfor meg at de nå er i gang med sikring av skredområdet. Fangnett vil bli montert ca. primo oktober 2020. Rensk blir utført før montering av fangnett.

Skredutsatte punkt på vegnettet kategoriseres i klassene høy, middels og lav ut fra en vurdering av skredproblemet, trafikkforhold og stengninger. På strekningen Lovraeidet-Rødsliane i Suldal kommune er det beskrevet fire skredpunkt, to i kategorien høy og to i kategorien middels. Ut over dette har Suldal kommune flere skredpunkt i kategorien lav. Skredpunktet Rødsliane er skredpunktet i Rogaland med høyest skredfaktor.

Som kjent pågår regjeringens arbeid med å utarbeide stortingsmeldingen om NTP 2022-2033. Foreløpig er det for tidlig å si hvilke vegstrekninger som vil bli prioritert etter 2022, inkludert det som gjelder rasutsatte strekninger.