Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:2462 (2019-2020)
Innlevert: 30.08.2020
Sendt: 31.08.2020
Besvart: 02.09.2020 av næringsminister Iselin Nybø

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Mener statsråden det er anledning for og i tråd med NIS-loven at skip registrert i NIS-registret kan operere som hotellskip og/eller lignende langs norskekysten hvor norske standarder for lønns- og arbeidsvilkår fravikes?

Begrunnelse

Hurtigrutens skip MS Fritjof Nansen er leid ut til et produksjonsselskap i forbindelse med en filminnspilling. Skipet skal fungere som et hotellskip i en måneds tid. Hurtigruten har på den bakgrunn bl.a. søkt Stranda kommune om skjenkebevilgning (søknad av 20. august d.å.).

MS Fritjof Nansen er som kjent flagget og registrert i det norske NIS-registret. Mesteparten av mannskapet er hjemmehørende i «tredjeland» med lønns- og arbeidsvilkår langt fra norske standarder.
Norsk Sjømannsforbund påpekte i et brev til Sjøfartsdirektoratet 27. august i år at å operere med NIS-flagg langs norskekysten som hotellskip måtte være i strid med både formålet for NIS-registret, samt med fartsområdebegrensningene i loven. Undertegnede har fått tilgang på svaret fra direktoratet som må forstås å gå utover NIS-loven og dens formål.
Direktoratet skriver i sitt svar til Norsk Sjømannsforbund den 28.august d.å.;

«Det vises til deres henvendelse av 27. august 2020 om utleie av Fridtjof Nansen, registrert i NIS, til et filmselskap i cirka en måned.
Sjøfartsdirektoratet har vurdert saken og kan ikke se at den beskrevne bruken vil være i strid med fartsområdebegrensningene i NIS-loven.

Det følger av NIS-loven § 4 at «[s]kip registrert i norsk internasjonalt skipsregister tillates ikke å føre last eller passasjerer mellom norske havner eller å gå i fast rute med passasjerer mellom norsk og utenlandsk havn». Etter å ha vært i kontakt med Hurtigruten Cruise AS har vi fått nærmere detaljer om den planlagte aktiviteten, og bl.a. fått opplyst at skipet skal ligge til ro i havn i den perioden skipet har gjester om bord. Det er planlagt én forflytning, men av det opplyste følger det at det verken skal være passasjerer eller last om bord. Det er Sjøfartsdirektoratets vurdering at skip som ligger forankret til kai for en periode ikke kan sies å «føre […] passasjerer mellom norske havner […]». Et slikt tilfelle er derfor ikke i strid med NIS-regelverket. Sjøfartsdirektoratet kan derfor heller ikke se at det er grunnlag for å vurdere sanksjoner.
Vi presiserer for ordens skyld at vi selvsagt legger til grunn at skipet oppfyller øvrige krav til skip når det ligger til kai, herunder krav til vakthold i havn og vedlikehold.»

Dersom denne tolkningen av NIS-loven og dens formål er i tråd med regjerings forståelse så er de potensielle konsekvensene svært store da dette vil kunne innebærer at man kan registrere skip og fartøy i NIS-registret for deretter å legge skipene til ro langs norskekysten og operer dette som hotelldrift, kontorvirksomhet etc.. på utenlandske lønns- og arbeidsvilkår, og dermed omgå norsk lovgivning. Jeg kan ikke forstå regelverket dithen at dette er i tråd med lovens intensjoner.

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Jeg mener det er klart at intensjonen med NIS-registeret ikke er å legge til rette for maritim virksomhet i eller i tilknytning til norsk havn.

NIS-registeret ble opprettet i 1987 for å tilby norske rederier et konkurransedyktig alternativ til registrering av skip i åpne internasjonale register. Helt siden opprettelsen har den grunnleggende begrensningen vært at NIS-registrerte skip ikke tillates å drive maritim transport mellom norske havner. Det følger av NIS-loven § 4 at NIS-registrerte skip ikke tillates "å føre last eller passasjerer mellom norske havner".

På den annen side ser jeg at regelverket ikke er tydelig nok, når både Hurtigruten og Sjøfartsdirektoratet vurderer at et NIS-registrert skip kan ligge i havn og utøve næringsvirksomhet, uten å komme i konflikt med reglene.

Jeg vil raskt ta initiativ til en forskriftsendring for å klargjøre at det ikke er tillatt å ligge i norsk havn med NIS-registrerte skip som betjener passasjerer.