Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:2697 (2019-2020)
Innlevert: 20.09.2020
Sendt: 21.09.2020
Besvart: 25.09.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): NVEs siste forslag til nye nettariffer betyr at husholdningene i fremtiden ikke vet om energileddet på strømregningen skal utgjøre 10 eller 50 prosent av strømregningen.
Vil statsråden støtte forslaget om at det enkelte nettselskap selv kan fastsette størrelsen på energileddet mellom 10 og 50 prosent av strømregningen, og vil det være en "kan" eller "skal" bestemmelse?

Begrunnelse

NVEs forslag til ny § 14-2 i forskrift om nettariffer står det:

"Energileddet skal dekke marginale tapskostnader. Energileddet kan i tillegg dekke en andel av nettselskapets øvrige kostnader. Energileddet kan ha et påslag når nettet er høyt belastet. Inntektene fra energileddet kan maksimalt utgjøre 50 % av nettselskapets inntekter fra hver kundegruppe."

Det er uheldig at NVE foreslår at energileddet maksimalt kan utgjøre 50% av inntektene til nettselskapet fra hver av kundegruppene, mens nettselskapet selv står fritt til å sette energileddet så lavt som marginaltap (10%) hvis de ønsker det.
Det blir vanskeligere for husholdningene å forstå strømregningen, lite gunstig – og vanskelig – å investere i teknologi sparer strøm, og energileddet kan bli 10 prosent i en del av landet og 50 prosent i en annen del. I sum, NVEs forlag gjør det vanskeligere, ikke enklere, å forstå strømregningen.

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru: Olje- energidepartementet mottok 1. september Reguleringsmyndigheten for energis (RME) endelige anbefaling og oppsummering av høringsinnspill på forslag om endringer i nettleiestrukturen. Etter en innledende vurdering mener jeg at RME har gått langt i å imøtekomme innspillene til høringen. Jeg merker meg også at tilbakemeldingene i overvekt har vært positive til det endelige forslaget. Departementet skal nå gjøre en grundig vurdering av forslaget og de innkomne høringsinnspillene. Det er Olje- og energidepartementet som skal fastsette eventuelle forskriftsendringer.

Jeg vil avslutningsvis påpeke at nettselskapene allerede i dag har anledning til å velge å hente inn mindre enn 50 prosent av sine inntekter fra energileddet. I 2018 valgte over en firedel av nettselskapene å hente mindre enn 50 prosent av sine inntekter fra husholdningskunder gjennom energileddet.