Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:29 (2020-2021)
Innlevert: 04.10.2020
Sendt: 05.10.2020
Besvart: 13.10.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden informere om hvor mye midler Helgelandsykehuset og andre helseforetak har brukt på PR-byråer siste 5 år; vil statsråden ta initiativ overfor helseforetakene for å avvikle bruken av PR- byråer, og kan statsråden informere om hva han foretar seg når det gjelder Helgelandssykehuset der rapporter med indirekte identifiserbare sensitiv pasientinformasjon er lekket til et eksternt PR- byrå?

Begrunnelse

Viser til situasjonen i Hlegelandssykehuset, der tre eksterne rapporter om kvaliteten på tarmkreftoperasjoner utført ved Helgelandssykehuset er blitt sendt til et eksternt PR- byrå før de ble gjort kjent for de involverte fagmiljøene, og der rapportene ikke ble sladdet før de ble sendt videre.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse- og omsorgsdepartementet har på bakgrunn av spørsmålet fra stortingsrepresentant Kjersti Toppe innhentet en oversikt fra de regionale helseforetakene over helseforetakenes kostnader knyttet til bruk av kommunikasjons/PR-tjenester:

Helse Nord RHF opplyser at kostnader for ekstern bistand til kommunikasjonsavdelingen ved Helgelandssykehuset beløp seg til 1,55 mill. kroner i 2019 og 2020. De andre helseforetakene i Helse Nord har ikke benyttet eksterne kommunikasjonstjenester de siste fem årene.

Helse Vest RHF opplyser at verken Helse Vest RHF eller helseforetakene i regionen har benyttet seg av eksterne kommunikasjonsrådgivningstjenester de siste fem årene. Det samme fremgår også av tilbakemeldingen fra Helse Midt-Norge RHF.

Helse Sør-Øst RHF opplyser at de fleste helseforetakene i helseregion Sør-Øst ikke har benyttet eksterne kommunikasjonsrådgivningstjenester. Dette gjelder Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sunnaas sykehus HF, Sykehuset Østfold HF, Vestre Viken HF og det private ideelle sykehuset Diakonhjemmet Sykehus AS. Også Akershus universitetssykehus HF opplyser at de ikke har benyttet ekstern kommunikasjonsrådgivning de siste fem årene, men at de har engasjert en fagperson til årlige halvdags mediekurs for ledere i helseforetaket.

Oslo universitetssykehus HF har benyttet i underkant av 40 000 kroner på kjøp av kommunikasjonsrådgivningstjenester i femårsperioden og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS har i samme periode brukt 570 000 kroner. Sørlandet sykehus HF benyttet ved årsskiftet 2018/19 ekstern kommunikasjonsrådgivningstjeneste i påvente av rekruttering av egen kommunikasjonsdirektør ved helseforetaket. Oppdraget beløp seg til 665 000 kroner over en femmånedersperiode. Videre opplyses det at Sørlandet Sykehus HF i 2020 benyttet ekstern kommunikasjonsrådgivningstjeneste til medietrening med kamera/filming, som beløp seg til 39 000 kroner.

Helse Sør-Øst RHF opplyser at det regionale helseforetaket som følge av bemanningssituasjonen i sin kommunikasjonsavdeling i 2017 engasjerte kommunikasjonstjenester i forbindelse med endring av plan for modernisering av IKT-infrastruktur og framlegging av rapport med gjennomgang av tilgangskontroll til sensitiv informasjon. Kostnadene beløp seg til i underkant av 1,4 mill. kroner. I 2018 ble det benyttet kommunikasjonstjenester i forbindelse med den nasjonale organdonasjonskampanjen. Kostnadene på 97 000 kroner ble fordelt på helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF.

I tillegg opplyser Helse Sør-Øst RHF at de har utbetalt honorar for et foredrag på et felles styreseminar på Gardermoen 26.02.2020, hvor faktura på 20 000 kroner ble utstedt av et eksternt kommunikasjonsselskap.

Denne gjennomgangen viser etter min oppfatning at det er en relativt beskjeden bruk av eksterne kommunikasjonsrådgivere i spesialisthelsetjenesten, og at det dessuten ofte knytter seg til avgrensede oppgaver eller ved midlertidig kapasitetsutfordringer i helseforetakene. Jeg mener videre at det må være de regionale helseforetakene og helseforetakene som selv må vurdere hensiktsmessigheten ved innleie av bistand som dette.

Når det gjelder den konkrete problemstillingen fra Helgelandssykehuset HF knyttet til at ekstern kommunikasjonsrådgiver har blitt gitt tilgang til sensitiv informasjon, så vil jeg kort informere om at helseforetaket anser dette som et avvik og at de på eget initiativ har meldt dette både til Datatilsynet og Statens helsetilsyn. De berørte pasientene har tidligere blitt kontaktet i forbindelse med offentliggjøring av rapportene, og er blitt oppfordret til å ta kontakt igjen dersom de har ytterligere spørsmål. Helse Nord RHF har også orientert styret om saken i styremøte 30. september i år (sak 123-2020/3).