Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:92 (2020-2021)
Innlevert: 10.10.2020
Sendt: 12.10.2020
Besvart: 20.10.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tuva Moflag (A)

Spørsmål

Tuva Moflag (A): Hvorfor har regjeringen innført kvote på stomiutstyr, og hvordan vil statsråden hjelpe dem som har behov utover kvoten, herunder gi veiledning for å sikre rett bruk?

Begrunnelse

1. januar i år innførte Helfo antallsbegrensning på ulike typer medisinsk utstyr til folk med stomi. Ifølge NRK Oslo og Viken begrunnes dette på følgende måte:
«Bakgrunnen for at det er sett inn antallsbegrensingar på enkelte produkt, er fyrst og fremst for å sikre rett bruk av dei produkta det gjeld», skriv Helfo i ein e-post til NRK.
Videre peker Helfo på at de har fått flere meldinger fra fagmiljøet om overforbuk av enkelte produkttyper. Det er ønskelig at statsråden redegjør for omfanget og tematikken i disse meldingene i sitt svar på hvorfor det er innført kvoter.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Begrensningene på stomiutstyr ble ikke ble innført etter en politisk beslutning, men ble satt av Helfo som et ledd i deres aktive forvaltning av området. Helfo har ansvar for produkt- og prislistene som angir hvilke produkter det kan ytes stønad til, og kan regulere priser, sette vilkår mv. for å sikre riktig bruk og god kostnadskontroll. Helfo har gjennomgått produktutvalget blant annet på stomiområdet, og innført flere endringer for å legge til rette for riktig bruk. Dette innebærer blant annet å fjerne produkter med svært få eller ingen brukere, å justere priser, og å innføre vilkår for forskrivning. I tillegg ble det satt antallsbegrensninger for en del produkter fra 1. januar 2020. Bakgrunnen for denne endringen var blant annet statistikk som viste at en del brukere hadde et langt høyere uttak av disse produktene enn det som etter faglig skjønn skulle være tilstrekkelig for den enkelte, samt innspill fra fagmiljø knyttet til feilbruk. Begrensningene ble satt etter dialog med fagpersoner på området.

En øvre grense for hva som er medisinsk nødvendig for ulike produkttyper av medisinsk forbruksmateriell etter blåreseptforskriften § 5 er vanlig, og har vært benyttet på mange områder for flere hjemmelspunkt (også stomiområdet) langt tilbake i tid. Til forskjell fra legemidler er det ikke krav om at det skal oppgis hvilke produkter som skal benyttes eller dosering/mengde tilpasset den enkelte bruker på resepten fra lege, men det forskrives en generell resept på stomiutstyr uten nærmere spesifisering om brukers behov. Det er dermed opp til den enkelte bruker, i samråd med utleverer (apotek/bandasjist), å avgjøre hvilke produkter og mengder som leveres ut. Det må presiseres at mange også får god hjelp av stomisykepleiere og annet helsepersonell i å finne fram til produkter som passer for den enkelte.

Helfo har likevel over mange år fått tilbakemelding fra fagpersoner, stomisykepleiere, brukerrepresentanter og brukerorganisasjoner om at det er behov for bedre veiledning og oppfølgning av stomipasienter når det kommer til rett bruk og valg av produkter i ordningen. Det er et godt samarbeid innen området der alle har et felles mål om bedre oppfølgning og veiledning til stomiopererte i rett bruk av stomiutstyr. NSFs faggruppe for Sykepleiere i Stomi- og Kontinensomsorg (SiSK) har nylig publisert en kunnskapsbasert veileder for oppfølgning av denne pasientgruppen. De beskriver også at det er mye feilbruk av utstyr med potensielt store konsekvenser for pasientene, f.eks. med uttalte hudskader som kan være krevende å behandle. De er spesielt opptatt av at pasientene får korrekt utstyr, uten unødvendige og fordyrende tilleggsprodukter.

Blant produktene Helfo over tid har fått tilbakemelding om at det er mye feilbruk av, er plasterfjernemidler på spray. Dette er produkter som benyttes for skånsom fjerning av bandasje/plate fra huden, og skal sprayes i sprekken mellom hud og plate slik at produktet får løst opp limet under platen. Her viser det seg at enkelte brukere i stedet sprayer over platen, eller benytter seg av unødvendig store mengder, noe som igjen kan føre til utfordringer når det skal settes på ny plate etter skift.

Plateforlengere er et annet eksempel på produkter der Helfo har fått tilbakemeldinger om mye feilbruk. Disse produktene har til hensikt å utvide plateområdet og er kun ment til brukere der det er nødvendig, for eksempel ved oppspilt buk. Forlengerne sitter hardt på huden og kan føre til sårhet når stomiutstyret skal skiftes. Det ytes ikke stønad til plateforlenger for ekstra sikkerhet dersom dette ikke er medisinsk nødvendig for brukeren.

Det er likevel flere som benytter plateforlengere for å følge seg sikker, selv om dette ikke er i tråd med anbefalt bruk.

For geldannende granulat har Helfo fått tilbakemelding om feilbruk ved at det benyttes for mye i én pose. Dette kan skape problemer med å tømme posen. For å ta høyde for at spesielt personer med korttarm syndrom har store mengder med meget løst innhold fra sin stomi, ble mengdebegrensningen satt såpass høyt at også disse pasientene skulle bli ivaretatt.

Det har imidlertid vist seg at nivået på antallsbegrensningene, særlig for geldannende granulat, for enkelte brukere ikke har vært tilstrekkelig høyt til at det reelle behovet for forbruksmateriell kan dekkes. På bakgrunn av det som har kommet fram, har Helfo derfor fjernet taket på geldannende granulat fra 1. november. Brukere som har hatt utlegg fra 1. januar fram til 1. november 2020, kan få refundert det utlegget de har hatt av Helfo dersom de sender inn kvittering.

Helfo er nå i gang med å evaluere om antallsbegrensningene for de øvrige produktgruppene har fungert etter hensikten, og eventuelt justere hvis ikke. Pasientorganisasjoner og fagpersoner vil være med i dette arbeidet.

Ved heving eller fjerning av takene for de øvrige produktgruppene, forutsetter jeg at brukerne får refundert utleggene sine på samme måte som ordningen for de som har oversteget grensen for geldannende granulat.

Jeg vil også trekke fram viktigheten av at pasienter med stomi får god og riktig behandling, med de produktene som passer for den enkelte. Den nye veilederen fra SiSK vil i så måte være et godt verktøy for helsepersonell i møte med stomipasienter.