Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:472 (2020-2021)
Innlevert: 16.11.2020
Sendt: 17.11.2020
Besvart: 23.11.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Husholdningene betaler hvert år inn 400 millioner til Enova gjennom påslaget på nettariffen. For avtaleperioden 2017-2020 er det avsatt 250 millioner årlig til energitiltak i husholdningene, totalt for avtaleperioden 1 000 millioner. Per 15. november er det kun utbetalt 130 millioner for 2020, og 905 millioner totalt for avtaleperioden 2017 – 2020. Det mangler nesten 100 millioner på støtte til tiltak i husholdningene.
Hva vil ministeren gjøre for å sikre at dette betales ut før årsskiftet?

Begrunnelse

Allerede 24. mars sendte 11 bransje-, miljø og forbrukerorganisasjoner brev til klima- og miljøministeren med krav om at Enovas støttesatser for energitiltak til husholdningene måtte dobles frem til utgangen av 2020. Bakgrunnen for brevet var at bedrifter som tilbyr produkter for å energieffektivisere boliger og installere energiløsninger (solcellepaneler og varmepumper) opplevde at markedet gikk fra vekst til betydelig nedgang på grunn av lave strømpriser. Koronakrisen kunne ikke kommet på et verre tidspunkt for disse bedriftene. Disse bedriftene har siden koronakrisen inntraff opplevd konkurser, oppsigelser og permitteringer.
I brevet den 24. mars påpeker avsenderne at det er midler avsatt innenfor nåværende avtale som gjør det mulig å doble støttesatsene uten ekstrabevilgninger over statsbudsjettet. Når departementet og Enova har valgt å beholde støttesatsene på samme nivå som før koronakrisen, er resultatet at det er betydelige ubrukte midler igjen samtidig som disse bransjene sliter tungt økonomisk.
Nedgangen i gjennomførte tiltak er betydelig for de fleste energitiltakene som Enova støtter i perioden august – oktober 2020 sammenlignet med 2019. Kun et tiltak har vekst i denne tremånedersperioden.
Endringen for de ulike energitiltakene som støttes av Enova i perioden august – oktober 2020 sammenlignet med 2019: Akkumulatortank (-72 %), Avtrekksvarmepumpe (-94 %), Balansert ventilasjon (-37 %), Biokjel (-69 %), Bio-ovn med vannkappe (-67 %), Elproduksjon (-58 %), Energirådgivning (-31 %), Fjerning av oljekamin og tank (-100%), Luft-til-vann varmepumpe (-85%), Oppgradering av bygningskropp (26 %), Solfanger (-61 %), Vannbåren varme (-68 %), Varmegjenvinning av gråvann (-86 %), Væske-til-vann varmepumpe (-80 %).

Sveinung Rotevatn (V)

Svar

Sveinung Rotevatn: Formålet til Enova er å bidra til reduserte klimagassutslepp og styrka forsyningstryggleik for energi, og teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til reduserte klimagassutslepp. Departementet styrer Enova på eit overordna nivå gjennom fireårige styringsavtalar. Innanfor rammene av avtalen er det opp til Enova å utforme program, prioritere mellom område og tildele støtte til enkeltprosjekt.

Hushald er viktige bidragsytarar til Klima- og energifondet gjennom både skattar og avgifter som mogleggjer løyvinga over statsbudsjettet. Dei bidreg også gjennom påslaget på nettariffen. Stønad frå Enova kjem hushald til gode også på andre måtar enn gjennom Enovatilskuddet. Til dømes må utsleppa gå ned i omstillinga til lågutsleppsamfunnet. Dette gjelde særleg innanfor transportsektoren. Det er behov for mellom anna hurtigladarar, batteribussar, lastebilar utan utslepp og landstraum til skip. Dette er område som Enova støttar.

For å bidra til ei effektiv omstilling til lågutsleppsamfunnet, er det viktig at Enova nyttar midla som har blitt stilt til disposisjon så effektivt som mogleg. Enova skal opprette verkemiddel med sikte på å oppnå varige marknadsendringar. Enovatilskuddet skal gi naudsynt starthjelp til gode og energieffektive løysingar slik at desse klarer å etablere seg i marknaden og blir gjennomført utan stønad.

Gjeldande avtale stipulerer at Enova skal stille til disposisjon minimum 250 millionar kroner til ein rettsbasert ordning for enøk-tiltak i hushald. Det er utfordrande å utvikle gode verkemiddel som skal treffe ein gitt sum då faktiske utbetalingar er avhengig av responsen i marknaden. Det har vore ein jamn auke i interessa for å gjennomføre energi- og klimatiltak i eigen bustad i denne perioden, ikkje minst har stønaden vore viktig for å ta bort fossil fyring. Enova opplyser at utfordringane som følgje av COVID-19-pandemien har ført til ein lågare aktivitet i energioppgraderingsmarknaden enn venta ved starten av 2020. Dette inneber noko mindre utbetaling enn venta. Med COVID-19-situasjonen som bakgrunn utsette Enova i vår fleire av dei varsla støttejusteringane til 1. januar 2021 og forlenga fristen for gjennomføring av tiltaka. Det har medverka til større utbetalingar. No har Enova forlengt utsettinga til 1. juli 2021. I tillegg held dei fram med forlengt frist for gjennomføring av tiltaka. Eg håpar fleire vil nytte høvet og gjennomføre energi- og klimatiltak i eigen bustad.