Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:639 (2020-2021)
Innlevert: 03.12.2020
Sendt: 04.12.2020
Besvart: 11.12.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Betyr denne enigheten at byggetrinn 1 nå starter og at det er enighet om rammen på 20,5 mrd. kroner for byggetrinn 1, og videre, betyr dette at man ikke vil gjøre effektiviseringstiltak for å få ned prisen på byggetrinn 1, men prøve å få ned prislappen på byggetrinn 2 og 3 fra 3,6 mrd. kroner?

Begrunnelse

Jeg viser til enigheten mellom regjeringspartiene og Frp om statsbudsjettet 2021 og verbalforslaget om regjeringskvartalet:

«Stortinget ber regjeringen gjøre en ny vurdering av om dagens departementsbygninger fortsatt kan benyttes, som alternativ til å bygge trinn 2 og/eller 3 i nytt regjeringskvartal. Vurderingen legges frem for Stortinget i statsbudsjettet for 2022.»

Det er noe uklart hva dette innebærer.

Nikolai Astrup (H)

Svar

Nikolai Astrup: Min forståelse er at det nå er flertall i Stortinget for at byggetrinn 1 gjennomføres som foreslått av regjeringen, med den kostnadsrammen og oppstartsbevilgningen som er fremmet for Stortinget. Jeg avventer Stortingets endelige behandling av statsbudsjettet for 2021. Regjeringen vil legge vekt på en kostnadseffektiv gjennomføring av prosjektet.

Som det fremgår av kvalitetssikringsrapporten for forprosjekt for byggetrinn 1, anslår ekstern kvalitetssikrer at byggetrinn 2 og 3 kan komme til å koste 6,5 mrd. kroner. Dette er et anslag basert på en vurdering av foreliggende skisseprosjekt. Kostnadsanslagene vil kunne endres etter at forprosjektene for disse byggetrinnene er utarbeidet, og ekstern kvalitetssikring er gjennomført.

Regjeringspartiene og FrP har blitt enige om å be regjeringen gjøre en ny vurdering av om dagens departementsbygninger fortsatt kan benyttes som alternativ til å bygge byggetrinn 2 og/eller 3 i nytt regjeringskvartal. Vurderingen vil bli lagt frem for Stortinget i statsbudsjettet for 2022.