Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1256 (2020-2021)
Innlevert: 09.02.2021
Sendt: 10.02.2021
Besvart: 17.02.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Nina Sandberg (A)

Spørsmål

Nina Sandberg (A): Vil statsråden sørge for at det snarest kommer felles retningslinjer for gjennomføring av praksis, som vil gi studentene forutsigbarhet under pandemien?

Begrunnelse

På Høgskulen på Vestlandet (HVL) skulle 1800 studenter nå vært i praksis i helsevesenet og i skolen. På grunn av det nylige mutantvirusutbruddet på Vestlandet, er utsiktene både uvisse og ulike for disse studentene.
Da virusutbruddet var et faktum, meddelte Helsedirektoratet Statsforvalteren i en e-post, at man ikke kunne utplassere studenter på kommunens tjenestesteder. Høgskolen har kontaktet Kunnskapsdepartementet for å få en avklaring, men ikke fått noen tilbakemelding.
Ifølge rektor ved HVL innebærer dette at sykepleierstudenter som skulle hatt praksis i kommunen ikke får gå ut i praksis, mens sykepleierstudenter som skulle i praksis i helseforetak, får praksis. Lærerstudentene har praksis i ulike kommuner, som ligger i ulike “smitteringer“.
Da mutantviruset rammet ti kommuner på Østlandet, gikk Kunnskapsdepartementet ut med en melding der det het at praksis «gjennomføres i tråd med regler og råd om smittevern, og i samråd med praksisfeltet.
Tilsvarende klar beskjed er ikke sendt ut på Vestlandet.
Utbrudd av mutantvirus kan ventes i hele landet. Det trengs tydelige felles retningslinjer for gjennomføring av praksis.

Henrik Asheim (H)

Svar

Henrik Asheim: Under pandemien har Kunnskapsdepartementet (KD) kommunisert at praksis skal gjennomføres i tråd med regler og råd om smittevern og i samråd med praksisfeltet. Reiser til praksisstedet er å forstå som nødvendige reiser. Påbud om stenging av lokalene til fagskoler, universiteter og høyskoler i kommuner med tiltaksnivå A–D, er i seg selv ikke til hinder for gjennomføring av praksis, men lokale smitteverntiltak som iverksettes, kan begrense muligheten til å gjennomføre praksis. Studenter i helse- og sosialfagutdanningene som er i praksis, defineres som helsepersonell (jf. helsepersonelloven § 3). De skal følge praksisstedets smittevernregler, noe som innebærer samme regler som for de ansatte i tjenestene. Utdanningsdirektoratet (Udir) og KD har anbefalt at praksis for lærerstudenter kan gjennomføres også når barnehagene og skolene er på rødt nivå. Lærerstudenter som er i praksis, skal forstås som ansatte, og følge veileder for smittevern på linje med ansatte. Ved eventuell nedstenging av skoler og barnehager, bør det så langt som mulig legges til rette for digital praksis. Dette er retningsgivende for alle utdanninger der det inngår obligatorisk praksis, og departementet har ikke på noe tidspunkt endret sine forventninger.
Ved nedstengingen i mars oppstod den en rekke utfordringer. Jeg prioriterte tiltak for å opprettholde progresjonen for studentene i helse- og sosialfagutdanning og lærerutdanning. Departementet fastsatte 19. mars 2020 en midlertidig forskrift som i forbindelse med utbruddet av covid-19 gir institusjonene fullmakt til å gjøre unntak fra gjeldende rammeplaner og retningslinjer, så langt det er forsvarlig og nødvendig for å opprettholde studieprogresjonen og studentenes læringsutbytte. På denne måten imøtekom departementet sektorens ønske om fleksibilitet og handlingsrom. Institusjonene har ikke ønsket at departementet skal legge ytterligere føringer for hvordan praksis skal gjennomføres, og jeg vurderer at slike føringer heller ikke er hensiktsmessig.
Jeg har lagt vekt på en åpen dialog med universiteter og høyskoler, og hatt jevnlige dialogmøter med rektorene. Departementet er observatør i Universitets- og høgskolerådets (UHR) fagstrategiske enheter for helse- og sosialfagutdanning og lærerutdanning og har løpende dialog med sektoren. Det er ulike behov for samarbeidsstrukturer i helse- og sosialfagutdanningene og lærerutdanningene. I helse- og sosialfagutdanningene ble det tidlig lagt til rette for en knutepunktfunksjon mellom universitets- og høyskolesektoren og tjenestene, for å sikre at praksiskapasiteten kunne opprettholdes. Sekretariatet er lagt til (UHR). UHR-lærerutdanning har hatt hyppige møter for erfaringsutveksling der praksis har vært diskutert spesielt og departementet har vært involvert ved behov. Jeg har også invitert til møter med representanter fra universitetene og høyskolene og fra partene i praksisfeltet.
Ulike krav og betingelser i utdanningene gjør at sentralt bestemte strukturer for praksis ikke er hensiktsmessig. Noen utfordringer må løses lokalt i samarbeid mellom institusjonene og praksisfeltet. Departementet har i samforståelse med sektoren lagt overordnet til rette, med føringer om at praksis skal gjennomføres i så stor utstrekning som mulig. Studenter som er i praksis under pandemien, får unike erfaringer og kompetanse i krisehåndtering.
Slik kompetanse vil gjøre samfunnet bedre rustet ved eventuelle fremtidige hendelser.
Kunnskapsdepartementet er ikke eier av praksisvirksomhetene og kan ikke beordre dem til å ta imot studenter i praksis. Erfaringen er likevel at institusjonene og praksisfeltet har nedlagt et godt arbeid, og etablert gode samarbeidsstrukturer. Jeg har bedt om at UH-sektoren bygger videre på disse strukturene når de planlegger praksis fremover.

Om situasjonen på Vestlandet

8. februar fikk Kunnskapsdepartementet henvendelser fra universiteter og høyskoler på Vestlandet om utfordringer med praksis. Kunnskapsdepartementet tok opp dette med Helse- og omsorgsdepartementet. 9. februar sendte Helsedirektoratet ut en klargjørende e-post til blant andre Bergen kommune og Høgskulen på Vestlandet, hvor de sier at praksis kan gjennomføres, så lenge smittevernreglene følges. Dette gjelder for kommunene som er omfattet av tiltak fastsatt i covid-19-forskriften kapittel 5A–5D1. Med utgangspunkt i e-posten fra Helsedirektoratet og etter dialog med Helse- og omsorgsdepartementet, sendte Kunnskapsdepartementet 11. februar et brev til institusjonene der budskapet fra helsedirektoratet ble tydeliggjort. Det er ikke gitt nye føringer, og de samme reglene gjelder for institusjonene på Vestlandet som for andre institusjoner i områder som rammes av smitteutbrudd. Etter å ha mottatt brevet, har Statsforvaltaren i Vestland og Bergen kommune bestemt at praksis skal gjenopptas.