Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1700 (2020-2021)
Innlevert: 18.03.2021
Sendt: 19.03.2021
Besvart: 07.04.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Sylvi Listhaug (FrP)

Spørsmål

Sylvi Listhaug (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvordan forskrift om «barns opphold i helseinstitusjon» har blitt implementert og blir fulgt opp?

Begrunnelse

Barns møte med helsevesenet kan være avgjørende for hvordan deres forhold og tillitt til disse institusjonene utvikler seg senere i livet. Spørsmålsstiller har fått henvendelser fra pårørende som er sterkt bekymret for at barn og deres familier ikke møtes som de skal i møte med helsevesenet.
De pårørende peker på at dette er problemer som strekker seg over flere år, og ikke isolerer seg til den pågående pandemien. Det er svært bekymringsfullt. Det er 20 år siden forskriften «barns opphold i helseinstitusjon» ble iverksatt, og spørsmålsstiller har fått henvendelser om episoder rundt om i hele landet, som kan peke mot at forskriften på langt nær er implementert i alle ledd av helsetjenesten.
De pårørende spørsmålsstiller har vært i kontakt med, har pekt på ulike forhold. Blant annet at det er liten tilrettelegging for barn i en oppvåkningssituasjon etter operasjon/narkose. At det er lite informasjon om hvilke rettigheter man har ved reise til og fra, permisjon og bytte av foresatte, at foreldrene ikke har tilgang på eget oppholdsrom ved flere HF, eller at barneavdelinger ikke er innredet som barnerom, når helseforetak bruker et bygg midlertidig over flere år.
Det er derfor viktig at statsråden redegjør for hvordan det har blitt jobbet med å implementere forskriften, og hvordan dette følges opp i alle ledd av helsetjenesten. Slik at det sikres at barn og deres familier får gode opplevelser i møte med helsevesenet. Det ville vært bekymringsfullt om en over tjue år gammel forskrift ikke følges som den skal.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er de enkelte helseforetak som har ansvaret for å følge opp forskriften om barns opphold på helseinstitusjon. Jeg har derfor bedt om en redegjørelse fra de regionale helseforetakene om hvordan forskriften følges opp.

Helse Nord beskriver at forskriften er godt kjent og implementert i daglig drift, og at den gjøres kjent for foreldre og barn gjennom sykehusets nettside og informasjonsmateriell.

I alle sykehusene er det tilrettelagt for barn med lekearealer. Barna kan ha besøk, og det praktiseres ikke faste besøkstider. En forelder kan overnatte ved behov, begge kan være hos barnet ved alvorlig sykdom. Det er imidlertid ikke egne foreldrerom alle steder. Barna skjermes fra andre pasienter ved oppvåkning etter operasjon. Det tilstrebes størst mulig kontinuitet når det gjelder personale.

Når det gjelder reise- og oppholdsutgifter følges pasientreiseforskriften. Det gjøres imidlertid individuelle vurderinger, og ved behov kan helseforetakene dekke utgifter som ikke dekkes av pasientreiser.

Helse Midt-Norge oppgir at helseforetakene gir inntrykk av at forskriften blir godt fulgt opp. Det er dedikerte ansatte som er opptatt av barnets beste. De er opptatt av at god ivaretakelse av foreldre fører til at barnet har en god opplevelse med sykehusoppholdet. De fysiske rammene for god tilrettelegging kan variere noe, men er stort sett tilpasset uansett alder på bygningsmassen. De større avdelingene har egne foreldrerom, i de mindre er det laget lokale løsninger.

Helse Vest angir at helseforetakene har stor oppmerksomhet på ivaretakelse av barn og deres rettigheter under sykehusopphold. Det er noen steder utfordringer knyttet til lokaler og til å kunne ivareta alle barn og unge i egne enheter. Samtidig har alle helseforetakene større utbyggingsprosjekter som vil forbedre dette.

Helse Sør-Øst sier at forskriften er godt kjent, implementert og som hovedregel fulgt opp. Det rapporteres om god tilrettelegging, skjerming, og informasjon om rettigheter. Barne- og ungdomsavdelingene rapporterer at forskriften i hovedsak følges opp med tanke på organisering, arealplanlegging, innredning, utsmykning og tilrettelegging for aktivitet og foreldrekontakt. Det vises også til areal hvor pårørende kan oppholde seg, og overnattingsrom i tilfeller hvor pårørende ikke sover på pasientens rom.

Min vurdering er at helseforetakene har stor oppmerksomhet om forskriften og oppfølgingen av denne. Hovedinntrykket er at barn, unge og deres familier får et godt tilbud under sykehusoppholdet. Utfordringen ligger først og fremst i å ha egnede lokaler, spesielt for foreldre. Imidlertid har nye sykehusbygg i stor grad prioritert fasiliteter for barn og unge, det samme gjelder bygg som er under bygging eller planlegging. I tillegg har, eller planlegger, flere helseforetak etablering av hjemmesykehus så barn kan unngå unødvendige sykehusopphold.