Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1813 (2020-2021)
Innlevert: 28.03.2021
Sendt: 06.04.2021
Besvart: 14.04.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Nicholas Wilkinson (SV)

Spørsmål

Nicholas Wilkinson (SV): Jeg viser Dokument nr. 15:1079 (2018-2019) om personer som har uføretrygd som oppholder seg på avdelinger er forskjellsbehandlet mellom somatiske avdelinger og psykiske avdelinger. Statsråden skrev: "I lys av dette ser jeg at det er behov for å vurdere på nytt om dagens regler er hensiktsmessige, og vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte."
Hvilke tiltak og arbeid har statsråden gjort med denne saken fra februar 2019 til nå?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie besvarte i februar 2019 skriftlig spørsmål om reglene for reduksjon av uføretrygd ved langvarig opphold på institusjon.

Mange folketrygdytelser har regler om reduksjon ved langvarige opphold på institusjon. Disse er i dag noe ulike avhengig av hvilken ytelse man har og av hva slags institusjon man har opphold i. Jeg mener at endringer med sikte på likebehandling bør vurderes, og at et slikt arbeid bør skje samlet og ikke separat for den enkelte ytelse. Departementet har startet vurderingen av om folketrygdloven bør endres, blant annet gjennom innhenting av informasjon. Jeg viser til at stortingsrepresentantene Wilkinson, Faret Sakariassen og Andersen har fremmet representantforslag om samme problemstilling (Dokument 8:274 S (2020–2021)). Jeg vil gi komme tilbake til saken ved behandling av Dokument 8-forslaget.