Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2029 (2020-2021)
Innlevert: 26.04.2021
Sendt: 26.04.2021
Besvart: 04.05.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Øystein Langholm Hansen (A)

Spørsmål

Øystein Langholm Hansen (A): På bakgrunn av anleggsbransjens behov for aktivitet vil jeg stille følgende spørmål.
Hvordan vil statsråden følge opp Stortingets vedtak om forskuttering av ny E39 på strekningen Hove – Osli, og når ser statsråden for seg at arbeidet på denne viktige strekningen kan komme i gang?

Begrunnelse

Styringsgruppen for byvekstavtalen på Nord-Jæren har sagt seg villig til å forskuttere prosjektet E39 Hove – Osli, og har bedt samferdselsdepartementet om samtykke til slik forskuttering. Ettersom samferdselsdepartementet ikke ville samtykke til forskuttering, fremmet representanter fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet representantforslag om forskuttering av prosjektet i Stortinget. Den 13. april i år vedtok et bredt flertall på Stortinget, inkludert representantene fra de tre regjeringspartiene, følgende:
«Stortinget gir sin tilslutning til at utbygging av strekningen Hove-Osli på E39 kan igangsettes snares mulig. Regjeringen gis fullmakt til å inngå avtale om forskuttering med lokale myndigheter. Dersom det er behov for ytterligere behandling i Stortinget før prosjektet kan startes opp, bes regjeringen legge det fram for Stortinget senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021.»
Da dette prosjektet gjelder utbedring av en veldig viktig strekning, og prosjektet er svært etterlengtet for en anleggsbransje som har behov for flere oppdrag, haster det med å komme i gang med byggingen. Anleggsbransjen er meget utålmodig! Det er derfor påkrevet at statsråden og samferdselsdepartementet prioriterer oppfølgingen av Stortingets vedtak og raskt får på plass en avtale om forskuttering.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Jeg viser til at Stortinget gjorde følgende vedtak ved behandlingen av Innst. 310 S (2020-2021), jf. Dokument 8:112 S og Dokument 8:113 S (2020-2021):

«Stortinget gir sin tilslutning til at utbygging av strekningen Hove–Osli på E39 kan igangsettes snarest mulig. Regjeringen gis fullmakt til å inngå avtale om forskuttering med lokale myndigheter. Dersom det er behov for ytterligere behandling i Stortinget før prosjektet kan startes opp, bes regjeringen legge fram sak for Stortinget senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021.»

Regjeringen vil komme tilbake til vedtaket i forbindelse med revisjonen av statsbudsjettet for 2021.

I Nasjonal transportplan 2022-2033, jf. Meld. St. 20 (2020-2021) er det lagt til grunn oppstart av E39 Ålgård-Hove i første seksårsperiode av planen. Osli–Hove er første byggetrinn av E39 Ålgård–Hove, og er en fortsettelse av utvidelsen til fire felt fra strekningen Sandve-Hove som ble åpnet i 2017. Styringsgruppen for byvekstavtalen på Nord-Jæren ønsker å prioritere delstrekningen Osli-Hove for oppstart så snart som mulig. Det er lagt til grunn et statlig bidrag på 230 mill. kr til prosjektet i første seksårsperiode. I tillegg kommer bidrag fra bompenger.