Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:2098 (2020-2021)
Innlevert: 03.05.2021
Sendt: 03.05.2021
Besvart: 07.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Elise Bjørnebekk-Waagen (A)

Spørsmål

Elise Bjørnebekk-Waagen (A): Kan statsråden redegjøre for regelverket og UDIs praksis ved anbudskonkurranse, og om det er vurdert å stille krav om virksomhetsoverdragelse?

Begrunnelse

Link AS har overtatt operatøransvaret for ankomstsenteret i Råde etter at selskapet vant UDIs anbudskonkurranse om videre drift. 35 ansatte i Hero, som har drevet ankomstsenteret siden 2015, mister jobben. Link AS anser ikke overtakelsen som virksomhetsovertagelse.
Fagforbundet varsler gjennom media rettslig stevning av Link AS. Fagforbundet mener operatørskiftet er en klar virksomhetsoverdragelse.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Justis- og beredskapsdepartementet har delegert ansvaret for anskaffelse av innkvarteringskapasitet til Utlendingsdirektoratet (UDI).

Anskaffelse av innkvarteringskapasitet gjennomføres i dag ved at UDI inngår privatrettslige avtaler med leverandører av innkvarteringstjenester. Anskaffelsen skal skje innenfor rammene av anskaffelsesregelverket, arbeidsmiljøloven og annet relevant regelverk.

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester kan innebære en virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens forstand. Arbeidsmiljøloven § 16-1 oppstiller nærmere vilkår som må være oppfylt for at det skal foreligge en virksomhetsoverdragelse. UDI har i den aktuelle anbudskonkurransen ved Nasjonalt ankomstsenter klargjort for tilbyderne at disse reglene kan være aktuelle ved bytte av driftsoperatør. Hvorvidt det i dette tilfellet er tale om en virksomhetsoverdragelse er imidlertid et rettslig forhold som angår leverandørene og deres ansatte. UDI er her å anse som tredjepart i saken, og tar derfor ikke stilling til om vilkårene for virksomhetsoverdragelse er oppfylt.

UDI legger imidlertid til grunn at både eksisterende og ny leverandør forholder seg til arbeidsmiljølovens bestemmelser i forbindelse med at en ny leverandør skal levere tjenester ved Nasjonalt ankomstsenter.