Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2179 (2020-2021)
Innlevert: 10.05.2021
Sendt: 11.05.2021
Besvart: 19.05.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Tor André Johnsen (FrP)

Spørsmål

Tor André Johnsen (FrP): Vil et ferdig utbygd dobbeltspor til Åkersvika være tilstrekkelig til at man kan få økt frekvens og redusert reisetid fra Brumunddal, Moelv og Lillehammer, to tog i timen til og fra Hamar til Oslo, opprettholde kapasiteten på fjerntogene Oslo – Trondheim og samtidig oppnå økt kapasitet for godstogene?

Begrunnelse

I 2027 vil dobbeltsporet på Dovrebanen til Åkersvika være ferdig utbygd. Det er viktig for å oppnå økt frekvens og redusert reisetid fra Hamar til Oslo, men også fra Brumunddal, Moelv og Lillehammer. Det er spesielt viktig å få halvtimes avganger og reisetid fra Hamar til Oslo på omtrent en time. Videre er det viktig å få ned reisetiden fra Lillehammer til Oslo til omtrent en time og tretti minutter.
Det er viktig at økt frekvens og redusert reisetid for persontogene ikke reduserer kapasiteten for godstogene. I tillegg må det være tilstrekkelig kapasitet til fjerntogene mellom Oslo og Trondheim.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Utbyggingen av indre InterCity på Dovrebanen er godt i gang. Dobbeltspor Sørli–Åkersvika på Dovrebanen vil, sammen med den pågående utbyggingen av Venjar–Eidsvoll–Langset og Kleverud–Sørli, gi en gjennomgående tilbudsforbedring i transportkorridoren. Når utbyggingen mellom Kleverud og Åkersvika er ferdigstilt, blir det kapasitet til to regionekspresstog i timen Oslo S–Hamar hele dagen, med en reisetid på om lag én time. Utbyggingen på nevnte strekning gir også økt kapasitet for fjerntog, samt kapasitet for ett innsatstog per time i rushretning mellom Oslo S og Hamar, i timer uten fjerntogavganger. Kapasitet for godstog vil variere over døgnet, i hovedsak begrenset av persontogtilbud og tilgjengelig kapasitet på tilgrensende banestrekninger.
Med innføring av effektpakken Ny rutemodell Østlandet vil det være mulig å forlenge innsatstoget i rushretning fra Hamar til Lillehammer, i timer uten fjerntogavganger.
Reisende nord for Hamar vil oppleve forbedring i reisetid som følge av utbyggingen av dobbeltspor til Åkersvika. En bedring av tilbudet i grunnrute, altså hvor mange tog som vanligvis går per time, nord for Hamar vil kreve ytterligere investeringer i kapasitetsøkende tiltak mellom Åkersvika og Lillehammer enn det som er prioritert med oppstart i første seksårsperiode i Nasjonal transportplan 2022-2033.