Skriftlig spørsmål fra Jette F. Christensen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:2190 (2020-2021)
Innlevert: 11.05.2021
Sendt: 12.05.2021
Besvart: 25.05.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Jette F. Christensen (A)

Spørsmål

Jette F. Christensen (A): I sin innstilling til statsbudsjettet for 2021 pekte en Kunnskapskomite på Raftostiftelsens behov for mer ressurser for å møte økt etterspørsel.
Hvorfor har ikke kunnskapsministeren fulgt opp stortingets vedtak?»

Begrunnelse

Raftostiftelsen utvikler stadig samarbeid med andre aktører knyttet til sine undervisningspakker på demokrati, krig og dehumanisering, klimaendringer, rasisme og diskriminering, migrasjon og menneskehandel, fordommer, klimaendringer og menneskerettigheter. Samtidig opplever Raftostiftelsen en stadig økende nasjonal interesse for Raftomodellen, stiftelsens unike dialogbaserte tilnærming til undervisning. Undervisningsopplegget brukes i demokratilæring på Utøya og det nasjonale DEMBRA (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme), og er gjenstand for økt interesse fra lærerutdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer.
En utvidelse av Raftohuset og en økt grunnbevilgning vil ha stor betydning for å kunne møte økt etterspørsel etter Raftostiftelsens undervisning i demokrati og menneskerettigheter fra skoler over hele Vestlandet. Som ett av syv nasjonale freds- og menneskerettighetssentre med støtte over statsbudsjettet (Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon kap 224, post 70) er Raftostiftelsen det senteret som når 20 prosent av elevene og skolene nasjonalt, men kun får 5 prosent av midlene. Mens Kunnskapsdepartementet har bevilget over 130 millioner til utvidelse og oppgradering av de andre sentrene de siste årene, er Raftostiftelsen det senteret som må drive sin undervisning fra de minste lokalene med betraktelig lavere standard enn det som er tilfelle for de andre sentrene.
I sin innstilling til statsbudsjettet for 2021 valgte Utdanningskomiteen å løfte frem det viktige arbeidet de nasjonale freds- og menneskerettighetssentrene gjør for å fremme demokrati og medborgerskap. Raftostiftelsen har søkt om økt årlig grunnbevilgning og midler til arbeid med utvidelse og oppgradering av sine undervisningslokaler. Det er avgjørende for å kunne opprettholde og utvikle arbeidet med og for demokrati og menneskerettigheter. Hvorfor har ikke Kunnskapsministeren fulgt opp Utdanningskomiteens innstilling vedrørende Raftostiftelsen i revidert budsjett?

Guri Melby (V)

Svar

Guri Melby: Kunnskapsdepartementet gir årlig over 110 mill. kroner i fast tilskudd til syv freds- og menneskerettighetssentre som hver på sin måte bidrar til å fremme demokratiske verdier og holdninger, særlig rettet mot barn og unge. Dette inkluderer Raftostiftelsen.

Jeg viser til svar på lignende spørsmål fra representanten Ruth Grung i oktober 2020 med ytterligere detaljer om hva som ligger til grunn for budsjettet som er vedtatt for 2021.

Representanten viser i spørsmålet til innstilling fra utdanningskomiteen i forbindelse med behandling av budsjettet for 2021, der komiteen skrev positivt om Raftostiftelsens arbeid, men der komiteens flertall ikke kom med ytterligere føringer. Jeg deler komiteens vurdering av at Raftostiftelsen gjør en god jobb med å nå ut til elever og lærere i sin region. Senteret har som mange andre aktører måttet holde stengt for besøkende det meste av 2021, og har prioritert en satsing på digitale tilbud.

Senteret har søkt om økt årlig grunnbevilgning, og jeg legger til grunn at dette skal vurderes som del av de årlige statsbudsjettene, ikke som ettårige justeringer i revidert budsjett. Det vil være naturlig å komme tilbake til en vurdering av dette når vi skal behandle budsjettene for kommende år.

Det er mange som ønsker støtte til viktige aktiviteter, og disse ønskene må prioriteres opp mot andre formål i budsjettvurderinger. I arbeidet med revidert nasjonalbudsjett for 2021 har regjeringen ønsket å prioritere tiltak som kan hjelpe elever å ta igjen faglig og sosial læring de har tapt under koronapandemien.