Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2601 (2020-2021)
Innlevert: 25.06.2021
Sendt: 28.06.2021
Besvart: 06.07.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Hvor mange har nå fått sommerjobb gjennom arbeidsmarkedstiltaket sommerjobb for unge og hvor stor har interessen vært fra arbeidsgivere (Ber om at tallene fordeles per fylke)?

Begrunnelse

Statsråden har anslått at om lag 2000 unge vil kunne få sommerjobb gjennom dette tiltaket.
Tiltaket ble annonsert i forbindelse med statsbudsjettet 2021, men kom først på plass veldig nærme sommeren. Statsråden svarte til undertegnede 10. mai at:

«i dialog med arbeidsgiver-organisasjonene vil NAV utarbeide informasjon som kan distribueres til bedrifter gjennom deres kommunikasjonskanaler. I tillegg vil NAV gjennom sine sentrale samarbeidsavtaler og markedskontakter oppsøke bedrifter for å gi informasjon om tiltaket. Siktemålet er å få god tilgang av aktuelle sommerjobber for denne målgruppen.».

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Ordningen med tilskudd til sommerjobb trådte i kraft 1. juni. Tiltaket gjelder i utgangspunktet for sommermånedene juni, juli og august, men det kan unntaksvis gis tilskudd til sommerjobb utenfor denne perioden hvis det foreligger særlige grunner for det.

Arbeids- og velferdsetaten har gjort et grundig forarbeid i forbindelse med innføringen av dette nye arbeidsmarkedstiltaket.

Det har vært et godt samarbeid mellom Arbeids- og velferdsetaten og arbeidsgiverorganisasjonene bl.a. om hvilke bransjer hvor det er behov for sommervikarer og om videreformidling av informasjon ut til medlemmene.

Det er laget en egen arbeidsgiverside på nav.no om sommerjobb og en ny digital løsning hvor både NAV og arbeidsgivere kan registrere avtale om tilskudd til sommerjobb.

Tiltaket ble presentert i pressemelding fra Arbeids- og velferdsdirektoratet 12. mai og det har vært en rekke oppslag i lokale medier.

For å nå fram til aktuelle arbeidsgivere har NAV sendt kampanjebrev til om lag 1100 arbeidsgivere som tidligere har svart at de ønsker å bidra i inkluderingsdugnaden.

Arbeids- og velferdsdirektoratet lanserte en kampanje om tilskudd til sommerjobb medio juni, som ble distribuert til arbeidsgivere via Facebook og LinkedIn.

Det er nå 30 dager siden ordningen trådte i kraft og NAV kan rapportere om en jevn tilstrømning av arbeidsgivere som oppretter avtaler. Markedskontakter og veiledere i NAV jobber aktivt ut mot lokale arbeidsgivere med formål å opprette sommerjobber. Samtidig har kampanjen i sosiale medier rettet mot arbeidsgivere generert trafikk til arbeidsgiversiden på nav.no. Ved utgangen av juni var det registrert til sammen om lag 7000 visninger.

Det er til sammen inngått 1 092 avtaler om tilskudd til sommerjobb. Det betyr at det er 1 092 unge som deltar eller som om kort tid skal delta på tiltaket sommerjobb. Vedlagt følger en fylkesvis oversikt. Jeg gjør oppmerksom på at noen steder har man kommet sent i gang grunnet strenge smitteverntiltak.

Tilskudd til sommerjobb er bare ett av mange tiltak for unge som har utfordringer på arbeidsmarkedet. Unge som får tilbud om tiltaket sommerjobb vil bli fulgt opp i etterkant av tiltaket med tanke på eventuell overgang til midlertidig lønnstilskudd eller andre arbeidsrettede tiltak.

På bakgrunn av status ved utgangen av juni anser Arbeids- og velferdsetaten det som realistisk at om lag 2 000 unge kan få tiltaket sommerjobb fra Nav innen utgangen av august.

Vedlegg til svar