Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2664 (2020-2021)
Innlevert: 30.06.2021
Sendt: 30.06.2021
Besvart: 07.07.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hvor mange og hvor stor andel av befolkningen var mottakere av helserelaterte ytelser hvert år fra 2012 til og med 2020, gruppert på uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og legemeldt sykefravær som antall tapte årsverk og andel av befolkningen 18-66 år (jfr. figur i prop. 1S (2020-2021))?

Begrunnelse

Oppgi gjerne også nyeste tall for 2021. Ber om at utgiftene til helserelaterte ytelser (gruppert tilsvarende som over) også oppgis for disse årene i løpende og faste priser.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen:

Svaret i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]