Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:2674 (2020-2021)
Innlevert: 30.06.2021
Sendt: 30.06.2021
Besvart: 09.07.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): Kan statsråden fremskaffe informasjon om hvor mange elever definert som mobbere som er vedtatt flyttet etter at strengere mobbelov ble innført, og kan statsråden fremskaffe informasjon om hvor mange mobbeofre som i samme periode selv har flyttet?

Guri Melby (V)

Svar

Guri Melby: Nye regler om skolemiljø i opplæringsloven trådte i kraft til skolestart høsten 2017. Blant de viktigste grepene var lovfesting av nulltoleranse mot mobbing, innføring av en aktivitetsplikt som pålegger skolene å handle raskt og effektivt for å sikre at hver enkelt elev har det trygt og godt på skolen, og en enklere og mer brukerrettet håndhevingsordning for saker som ikke løses godt nok på skolene. For å støtte opp under regelendringene har regjeringen blant annet fått gjennomført et betydelig kompetanseløft, opprettet nettstedet nullmobbing.no og innført mobbeombud i hvert fylke.Regelen om pålagt skolebytte (opplæringsloven § 9 A-12) ble endret og skjerpet i 2019. En elev kan pålegges å bytte skole, hvis elevens oppførsel i alvorlig grad går ut over læringen eller tryggheten til en annen elev. Et skolebytte mot elevens ønske er et virkemiddel som bare skal brukes unntaksvis, og i helt ekstraordinære saker der ingen andre, og mindre inngripende tiltak, kan løse saken.Vedtak om pålagt skolebytte gjøres av kommunene og fylkeskommunene. Unntaksvis er det statsforvalteren som fatter slike vedtak gjennom sin rolle i håndhevingsordningen.Det finnes ingen nasjonal rapportering over vedtak om pålagt skolebytte etter opplæringsloven § 9 A-12. Vi har derfor ikke tall på hvor mange som er pålagt å bytte skole siden regelen ble endret. Å pålegge alle kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere å gjennomgå alle sine vedtak for å framskaffe disse tallene nå, mener jeg ikke er hensiktsmessig. Jeg vil heller at de skal bruke ressursene sine til å forberede en trygg og god oppstart av neste skoleår.Når en elev på eget initiativ bytter skole, trenger ikke eleven å oppgi hvorfor. Verken staten, kommunene eller fylkeskommunene har derfor tall på hvor mange elever som har byttet skole på eget initiativ for å få en bedre og tryggere skolehverdag.