Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:2688 (2020-2021)
Innlevert: 30.06.2021
Sendt: 01.07.2021
Besvart: 09.07.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Terje Halleland (FrP)

Spørsmål

Terje Halleland (FrP): Hva gjør statsråden for å følge opp stortingets omfattende vedtak for å bedre vilkårene for biogass i Norge?

Begrunnelse

Tidligere i år gjorde Stortinget et omfattende vedtak hvor biogass skulle likebehandles med andre nullutslippsteknologier. Her la flertallet klare føringer for å løfte og fremme bruken av biogass.
I vedtaket ber Stortinget regjeringen følge opp en satsing på biogass på en rekke områder.
Blant annet en enhetlig utbygging av infrastruktur for null- og lavutslippsteknologi. I tillegg til å se på raskere søknadsprosesser hos Enova og umiddelbart forbedre støtteordninger for både fyllestasjoner og tyngre kjøretøy med biogass som drivstoff.
Stortinget ba også regjeringen om å endre bruken av begrepet nullutslipp for å likebehandle biogass med elektrisitet og hydrogen, samt likebehandle biogasskjøretøy med nullutslippskjøretøy på strekninger som er finansiert av bompenger.
Flertallet ba også regjeringen om å ta initiativ til å harmonisere rammevilkårene for biogassproduksjon i Norden og komme tilbake til Stortinget med en plan for dette for å bidra til å utvikle biogassnæringen i Norge.

Sveinung Rotevatn (V)

Svar

Sveinung Rotevatn: 27. mai fatta Stortinget fleire oppmodingsvedtak om rammevilkåra for produksjon og bruk av biogass. Regjeringa handsamar desse på heilt ordinær måte. Vi vurderer no korleis vedtaka kan følgjast opp og vil gjere dei vurderingane som trengst i samsvar med utgreiingsinstruksen. I budsjettproposisjonen vil regjeringa rapportere til Stortinget om korleis dei einskilde vedtaka blir følgde opp