Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:2842 (2020-2021)
Innlevert: 20.08.2021
Sendt: 20.08.2021
Besvart: 30.08.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Morten Wold (FrP)

Spørsmål

Morten Wold (FrP): Kan statsråden redegjøre for status i arbeidet med kartlegging av forskning på forsvarspersonell fra utenlandstjeneste, og på hvilken måte kan statsråden forsikre om at sivile forsknings- og undervisningsmiljøer er inkludert og får reell innflytelse i dette viktige arbeidet?

Begrunnelse

Stortinget behandlet Meld. St. 15 (2019-2020) 15. oktober 2020. Et enstemmig storting anmodet regjeringen om å «legge frem kartlegging av prioriterte forskningsområder relatert til forsvarspersonell i utenlandstjeneste. Denne skal legge grunnlaget for en strategi for norsk veteranforskning».
I Stortinget ble det tydelig kommunisert blant annet i merknader at man skulle inkludere sivile forskningsmiljøer, noe som også ni veteran- og tjenestemannsorganisasjoner har lagt vekt på i en felles uttalelse.
I ettertid har det kommet tilbakemeldinger fra Veteranforbundet SIOPS om at det i operasjonalisering av Stortingets vedtak mangler en reell forankring i sivile forskningsmiljøer, med utgangspunkt i foreliggende mandat. Viktige sivile aktører har ikke vært involvert i arbeidet med utformingen av mandatet, og er heller ikke invitert inn senere. I det reviderte mandatet heter det at de viktigste universitetene og universitetssykehusene er involvert gjennom sjef FSANs råd for medisinsk og helsefaglig forskning. Veteranforbundet SIOPS har i møte med FSAN fått bekreftet at sjef FSANs råd for medisinsk og helsefaglig forskning kan inkludere representanter fra disse universitetsmiljøene- og sykehusene, men de er ikke representert på fast basis.
Ut ifra mandatet for et forskningsforum som departementet skal lede, ser det ut til at Forsvarsdepartementet tar siket på å styre all veteranforskning, også den sivile, og at de også vil styre finansieringen av den sivile forskningen. Det var neppe dette som var intensjonen i Stortingets enstemmige forskningsvedtak.

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Som en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak 2020-2021 - vedtak nr. 31 om kartlegging av prioriterte forskningsområder relatert til forsvarspersonell i utenlandstjeneste, har Forsvarsdepartementet (FD) etablert «Forum for Veteranforskning», FVF. I forumets mandat er det inntatt en målsetting om «å utarbeide og følge opp en overordnet strategi for norsk veteranforskning i og utenfor forsvarssektoren». Forumets arbeid, herunder kartleggingen, vil gjøres kjent for Stortinget som svar på anmodningsvedtaket.

Sivile institusjoner har fått sin naturlige plass i FVF. Dette gjelder Forskningsrådet, Folkehelseinstituttet (FHI), Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Modum Bad. Det står også i mandatet at: «Listen over forumets medlemmer fra sivil side er ikke å anse som uttømmende», hvilket innebærer at andre sivile institusjoner kan inviteres inn hvis ønskelig og ved behov. Regionale helseforetak (RH) har fått en slik invitasjon.

Listen over inviterte sivile forskningsinstitusjoner er utarbeidet i samarbeid med den interdepartementale arbeidsgruppen (IDA), dvs. helse- og omsorgsdepartementet (HOD), arbeids- og sosialdepartementet (ASD), barne- og familiedepartementet (BFD), kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD), utenriksdepartementet (UD) og justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Oppfølging av FVF er også inntatt som et punkt på regjeringenes tiltaksliste for oppfølging av Meld.St.15 (2019-2020) Også vi når det blir krevet. Veteraner i vår tid. IDA holdes løpende orientert om arbeidet i FVF, og hvert av disse departementene kan melde inn sivile forskningsinstitusjoner til gruppen.

Forumet har også kontakt med sivile utdannelsesinstitusjoner på høyt nivå, blant annet gjennom samarbeidet med sjefen for Forsvarets sanitets (FSAN) råd for medisinsk og helsefaglig forskning.

Veteranorganisasjonene, herunder SIOPS, er for øvrig referansegruppe for FVF og kan fremme konkrete ønsker og behov for prosjekter ledet av sivile forskningsinstitusjoner.

Hva gjelder finansieringen, skjer dette på ordinær måte over de respektive departementenes budsjetter. Til orientering kan opplyses at NKVTS-prosjektet «Veteraners familier, psykisk helse og hverdagsliv etter utenlandsoperasjoner» (VEFAM) finansieres gjennom et samarbeid mellom de tre departementene HOD, BFD og FD.