Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2859 (2020-2021)
Innlevert: 23.08.2021
Sendt: 23.08.2021
Besvart: 01.09.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Siv Mossleth (Sp)

Spørsmål

Siv Mossleth (Sp): Opprinnelig var utbyggingen av E10 forbi flyplassen på Evenes en del av Hålogalandsvei-prosjektet, men parsellen ble tatt ut av prosjektet. Under behandlingen av Nasjonal transportplan ble E10 Flyplasskrysset tatt inn i form av en flertallsmerknad. Regjeringa hadde ikke tatt med dette krysset, men den har fått et klart signal fra Stortingsflertallet om å finne løsninger for at flyplasskrysset kan realiseres. Det er viktig for sikkerhet og utvikling av området. Hva er planlagt status og framdrift for E10 Flyplasskrysset på Evenes?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Jeg viser til at planlegging av E10/ rv. 85/ rv. 83 «Hålogalandsvegen» ble gjennomført som statlig reguleringsplan. Planen ble vedtatt i juli 2017.

Sent i planprosessen for Hålogalandsvegen fattet Stortinget beslutning om Forsvarets etableringer på Evenes flystasjon. Etableringen ville kunne få konsekvenser også for veisystem og kryssløsninger i området. Denne parsellen ble derfor tatt ut av reguleringsplanen for Hålogalandsvegen i påvente av planavklaringer knyttet til Forsvarets etableringer på Evenes.

Statlig reguleringsplan for Evenes flystasjon ble igangsatt juni 2017 og fikk vedtak i november 2020. Gjennom denne planen er det gitt føringer for Statens vegvesens videre planlegging av atkomstløsninger og kryss. Med bakgrunn i dette har Statens vegvesen videreført planarbeidet for E10 inklusive kryssområder i nært samarbeid med Forsvaret, Avinor og Evenes kommune. Reguleringsplan for veisystemet med kryss til flyplassen er lagt ut på høring med høringsfrist 1. september. Planvedtak i Evenes kommune forventes i oktober/ november 2021.

Når planvedtak foreligger, vil Statens vegvesen kostnadsberegne prosjektet. Midlertidige løsninger for å ivareta trafikksikkerheten vil også bli vurdert og kostnadsberegnet.

Jeg har merket meg at et flertall i transport- og kommunikasjonskomiteen har stilt seg bak merknader til Nasjonal Transportplan 2022-2033, jf. Meld. St. 20 (2020-2021) og Innst. 653 S (2020-2021), om å finne løsninger slik at flyplasskrysset kan realiseres. Disse merknadene vil sammen med Stortingets ulike vedtak i forbindelse med behandlingen av Meld. St. 20 (2020-2021) danne grunnlag for regjeringens oppfølging og inngå i den ordinære styringsdialogen med de underliggende virksomheter. Jeg vil be om forståelse for at det vil måtte ta noe mer tid før jeg kan svare konkret på hvordan transport- og kommunikasjonskomiteens ulike flertallsmerknader kan følges opp og vil håndteres i de årlige budsjettproposisjoner.