Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:2892 (2020-2021)
Innlevert: 27.08.2021
Sendt: 30.08.2021
Besvart: 06.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Meiner statsråden at lokalt brannvesen bør ha tilgang til å øve på ferjene i samarbeid med ferjemannskapa, og vil statsråden sørgje for tydlegare reglerverk, betre opplæring og naudsynt utstyr for lokalt brannvesen som må handtere hendingar på elektriske ferjer?

Begrunnelse

Dei siste åra har det blitt fleire og fleire ferjesamband som har gått over til elektrisk framdrift. Store batteripakker er installert i ferjene, og me kjenner frå fleire hendingar på vegnettet at brann i slike batteripakker er krevjande og sløkkje, og ein slik brann avgir farlege avgassar. Rederia har ansvar for tryggleik og beredskap under segling, men det har vore hendingar der lokalt brannvesen har blitt kalla ut ved fare for brann. I tillegg er det mange stader installert store batteripakker på kai.
Underteikna har motteke informasjon om at lokalt brannvesen ikkje har fått tilgang til å øve på hendingar som brann i batteripakker på ferjer, både på ferjene og på kai. Dette til tross for at dei blir utkalla av alarmsentralane ved hendingar.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Den enkelte kommune skal etter brann- og eksplosjonsvernloven sørge for etablering og drift av et brann- og redningsvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte, og gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brann- og redningsvesenet blir best mulig tilpasset de oppgavene det kan bli stilt overfor. Brann- og redningsvesen bør, med utgangspunkt i egen risiko- og sårbarhetsanalyse, øve sammen med aktuelle virksomheter/objekter hvor det kan bli behov for innsats. Samtrening og øvelser er forebygging som virker, og bidrar til økt forståelse og kjennskap til hverandre, legger til rette for utvikling av felles rutiner og kan bidra til å avdekke feil og mangler. Det er imidlertid ikke hjemmel i brann- og eksplosjonsvernregelverket til å pålegge ferjeeiere å øve med det kommunale brann- og redningsvesenet, selv om jeg mener at samtrening absolutt må anses å være en fordel for virksomhetene.

Dimensjoneringsforskriften som regulerer organisering og dimensjonering av brann- og redningsvesenet, stiller blant annet krav om at det skal gjennomføres praktiske og teoretiske øvelser med slik hyppighet, omfang og innhold at brann- og redningspersonellets kompetanse blir vedlikeholdt og utviklet slik at den er tilstrekkelig til at brann- og redningsvesenet kan løse de oppgavene det kan forventes å bli stilt overfor. Det fremgår også av forskriften at brann- og redningsvesenet skal disponere egnet og tilstrekkelig utstyr med høy driftssikkerhet til innsats ved de brannene og ulykkene som kan forventes.

Regjeringen vil for øvrig styrke brannutdanningen ved å etablere en ny fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell ved Norges brannskole i Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark. Fagskolen vil bli en del av det ordinære skolesystemet og skal gjennom en utvidelse fra dagens åtte ukers grunnkurs til et toårig utdanningsløp bidra til bedre beredskap og redusert sårbarhet i kommunene. Studiets innhold skal etableres og utvikles gjennom et tett samarbeid mellom yrkeslivet og fagskolen, for å sikre at utdanningen er relevant for fagfeltet. Elektrifiseringen av samferdsels-/transportsektoren er en type samfunnsutvikling som påvirker brann- og redningsvesenets oppgaveportefølje, og som må gjenspeiles i utdanningens innhold.